บริการของเรา

แพทย์แผนไทย หัวใจ ข้อและกระดูก สมอง ฉุกเฉิน ตรวจสุขภาพ การผ่าตัด ทันตกรรม อื่นๆ

  ประชาสัมพันธ์

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2024-06-07 17:27:35]
รายละเอียด

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2024-06-07 16:42:36]
รายละเอียด

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อ TOP DRESSING ๘นิ้วx๑๒นิ้ว STERILE จำนวน ๒๖,๐๐๐ ชิ้น [2024-05-31 10:15:32]
รายละเอียด

รายการทั้งหมด...

  ข่าวรับสมัคร

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า [2024-06-13 16:19:27]
รายละเอียด

2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถณะ ครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยช่างทั่วไป และพนักงานกระจำตึก [2024-06-12 14:11:38]
รายละเอียด

3. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา [2024-06-10 15:44:23]
รายละเอียด

รายการทั้งหมด...

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

1. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2024-06-18 16:51:16]
รายละเอียด ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ

2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 6 จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2024-06-18 15:29:44]
รายละเอียด ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ

3. ประกาศร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กแรงสูง (MRI) จำนวน ๖๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2024-06-17 17:26:16]
รายละเอียด ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ

รายการทั้งหมด...

  Template HRD Covid 19

1. คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่1 [2021-01-11 09:41:12]
รายละเอียด

2. แผนการพัฒนา New Normal Service หน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต [2021-01-06 16:19:28]
รายละเอียด

3. แนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธค. 63 กรณีต่างด้าวมีนายจ้าง [2021-01-06 16:19:18]
รายละเอียด

รายการทั้งหมด...

  ข่าวอบรมภายใน

รายการทั้งหมด...

คณะผู้บริหาร

แพทย์หญิงชนิดา สยุมภูรุจินันท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

พญ.สุภาพร ภู่พิทยา

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1

นางสาวสุธีวรรณ โหตกษาปน์กุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ประมวลภาพกิจกรรม