บริการของเรา

แพทย์แผนไทย หัวใจ ข้อและกระดูก สมอง ฉุกเฉิน ตรวจสุขภาพ การผ่าตัด ทันตกรรม อื่นๆ

  ประชาสัมพันธ์

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมสำหรับช่วยจัดการบรรณานุกรม Endnote ๒๐ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2022-10-04 10:30:07]
รายละเอียด

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูลตรวจสอบแหล่งที่มาของเอกสารหรือผลงานวิชาการ Turnitin จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2022-10-04 10:25:12]
รายละเอียด

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมสำหรับจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ SPSS Statistics จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2022-10-04 10:16:39]
รายละเอียด

รายการทั้งหมด...

  ข่าวรับสมัคร

1. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [2022-10-05 10:22:18]
รายละเอียด

2. ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินฯ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และพยาบาลวิชาชีพ [2022-10-03 16:35:54]
รายละเอียด

3. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา [2022-10-03 11:43:55]
รายละเอียด

รายการทั้งหมด...

  ข่าวสอบราคา

1. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อกล้อง CCTV ติดตามรถพยาบาลครอบคลุมทั้งจังหวัด จำนวน ๗ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2022-10-05 09:49:52]
รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ

2. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2022-09-28 17:51:56]
รายละเอียด ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ในการเตรียมยาเคมีบำบัด จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2022-09-28 15:32:27]
รายละเอียด

รายการทั้งหมด...

  Template HRD Covid 19

1. คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่1 [2021-01-11 09:41:12]
รายละเอียด

2. แผนการพัฒนา New Normal Service หน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต [2021-01-06 16:19:28]
รายละเอียด

3. แนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธค. 63 กรณีต่างด้าวมีนายจ้าง [2021-01-06 16:19:18]
รายละเอียด

รายการทั้งหมด...

  ข่าวอบรมภายใน

รายการทั้งหมด...

คณะผู้บริหาร

แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

แพทย์หญิงวลีรัตน์ ไกรโกศล

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1

นายแพทย์ชาติชาย คล้ายสุบรรณ

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2

นางสาวสุธีวรรณ โหตกษาปน์กุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 07.00 น.

ข่าวประชาสัมพะนธ์

อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาวปราจีนบุรี

ชาวปราจีนไม่ประมาทการ์ดอย่าตก

รับมอบถังขยะอัตโนมัติจาก บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด และบริษัท มันตรา สวิทซ์เกียร์ จำกัด

รับมอบถังขยะอัตโนมัติจาก บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด และบริษัท มันตรา สวิทซ์เกียร์ จำกัด