บริการของเรา

แพทย์แผนไทย หัวใจ ข้อและกระดูก สมอง ฉุกเฉิน ตรวจสุขภาพ การผ่าตัด ทันตกรรม อื่นๆ

  ประชาสัมพันธ์

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชุดโลหะดามโพรงกระดูกต้นขา ชนิดมีรูล็อค (Femoral interlocking nail) จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2024-02-28 13:43:46]
รายละเอียด

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๓ ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2024-02-27 17:45:29]
รายละเอียด

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย (Electrocardiography with DiCOM) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2024-02-27 17:44:28]
รายละเอียด

รายการทั้งหมด...

  ข่าวรับสมัคร

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ตำแหน่งพนักงานเปล [2024-02-28 09:40:00]
รายละเอียด

2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ [2024-02-28 09:12:36]
รายละเอียด

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [2024-02-23 14:35:14]
รายละเอียด

รายการทั้งหมด...

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

1. ประกาศประกวดราคาซื้อยา Rasagiline tab 1 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2024-02-28 19:04:07]
รายละเอียด ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ

2. ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sodium valproate SR tab 500 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2024-02-28 19:02:28]
รายละเอียด ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ slices จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2024-02-28 17:59:42]
รายละเอียด

รายการทั้งหมด...

  Template HRD Covid 19

1. คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่1 [2021-01-11 09:41:12]
รายละเอียด

2. แผนการพัฒนา New Normal Service หน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต [2021-01-06 16:19:28]
รายละเอียด

3. แนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธค. 63 กรณีต่างด้าวมีนายจ้าง [2021-01-06 16:19:18]
รายละเอียด

รายการทั้งหมด...

  ข่าวอบรมภายใน

รายการทั้งหมด...

คณะผู้บริหาร

แพทย์หญิงชนิดา สยุมภูรุจินันท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

พญ.สุภาพร ภู่พิทยา

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1

นางสาวสุธีวรรณ โหตกษาปน์กุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ประมวลภาพกิจกรรม