ตารางตรวจแพทย์

แผนกที่เปิดบริการ วันที่ให้บริการ เวลาที่ให้บริการ ติดต่อ
อายุรกรรมทั่วไป จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น. -
คลินิกประสาทวิทยา จันทร์ (นอกเวลา) 16.00 - 20.00 น. -
อังคาร 09.00 - 11.00 น. -
พฤหัสบดี 13.00 - 15.00 น. -
คลินิกโรคไต จันทร์ , พุธ 09.00 - 11.00 น. -
พุธ 16.30 - 20.00 น. -
พฤหัสบดี 10.00 - 12.00 น. -
คลินิกโรคปอด อังคาร 08.30 - 12.00 น. -
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง อังคาร 13.00 - 16.30 น. -
จันทร์ , อังคาร , พฤหัสบดี (นอกเวลา) 16.30 - 20.30 น. -
คลินิกอายุรกรรมโรคข้อ พุธ ที่ 1 ของเดือน 08.30 - 12.00 น. -
คลินิกเต้านม จันทร์ 13.00 - 15.00 น. -
แผนกที่เปิดบริการ วันที่ให้บริการ เวลาที่ให้บริการ ติดต่อ
สูติ-นรีเวชกรรมทั่วไป จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น. -
ฝากครรภ์ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น. -
ตรวจหลังคลอด จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น. -
วางแผนครอบครัว จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น. -
คลินิกกามโรค พุธ ที่ 2 , 4 ของเดือน 13.00 - 16.30 น. -
คลินิกวัยทอง (หญิง) พฤหัสบดี ที่ 1 , 3 ของเดือน 10.00 - 12.00 น. -
คลินิกวัยทอง (ชาย) พฤหัสบดี ที่ 1 , 3 ของเดือน 08.30 - 12.00 น. -
คลินิกนมแม่ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น. -
แผนกที่เปิดบริการ วันที่ให้บริการ เวลาที่ให้บริการ ติดต่อ
ตรวจโรคเด็กทั่วไป จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น. -
คลินิกโรคเลือด ศุกร์ 08.30 - 12.00 น. -
คลินิกพัฒนาการเด็ก จันทร์ 08.30 - 12.00 น. -
ตรวจสุขภาพเด็กดี (ฉีดวัคซีน) อังคาร 08.30 - 12.00 น. -
คลินิกเด็กแรกคลอด อังคาร ที่ 1 , 3 ของเดือน 08.30 - 12.00 น. -
คลินิกโรคปอด,ภูมิแพ้และโรคไต พุธ ที่ 2 , 4 ของเดือน 08.30 - 12.00 น. -
แผนกที่เปิดบริการ วันที่ให้บริการ เวลาที่ให้บริการ ติดต่อ
ศัลยกรรมทั่วไป จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น. -
ศัลยกรรมกระดูก จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น. -
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ จันทร์ 08.30 - 12.00 น. -
ศัลยระบบสมอง ศุกร์ 08.30 - 12.00 น. -
ศัลยกรรมตกแต่ง พุธ 08.30 - 12.00 น. -
แผนกที่เปิดบริการ วันที่ให้บริการ เวลาที่ให้บริการ ติดต่อ
ฟัน จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น. -
คลินิกยาเสพติด,อดบุหรี่,อดสุรา จันทร์ - ศุกร์ 13.00 - 16.30 น. -
คลินิกคลายเครียด จันทร์ - ศุกร์ 13.00 - 16.30 น. -
คลินิกนิรนาม จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น. -
เวชกรรมฟื้นฟู จันทร์ , พุธ , ศุกร์ 08.30 - 12.00 น. -
กายภาพบำบัด จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น. -
ตรวจโรคทั่วไป จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 07.30 - 08.30 น. -
จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 16.30 - 20.30 น. -
ตา จันทร์ - พฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น. -
หู คอ จมูก จันทร์ - พฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น. -
คลินิก DAY CARD พุธ 08.30 - 12.00 น. -
คลินิกเบาหวาน พฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น. -
คลินิกวัณโรค ศุกร์ 08.30 - 12.00 น. -
จิตเวช (นพ.พิสิฎฐ์ ชัยประเสริฐสุด) จันทร์,อังคาร 08.30 - 12.00 น. -
จิตเวช (นพ.ชินวัฒน์ โชติเกียรติ) อังคาร,พุธ 08.30 - 12.00 น. -
จิตเวช (นพ.ณัฐวุฒิ สุขสมัย) จันทร์,พฤหัสบดี,ศุกร์ 08.30 - 12.00 น. -
แผนกที่เปิดบริการ วันที่ให้บริการ เวลาที่ให้บริการ ติดต่อ
อายุรกรรมระบบประสาท (พญ.วรรณพร เอี่ยมวรวุฒิกุล) จันทร์ 16.00 - 20.00 น. -
อายุรกรรมโรคหัวใจ (พญ.ปาลิดา พึ่งผล) จันทร์ 16.00 - 20.00 น. -
กุมารเวชกรรมทั่วไป (พญ.พัชรินทร์ เกียรติกังวาฬไกล) จันทร์ 16.00 - 20.00 น. -
อายุรกรรมโรคติดเชื้อ (พญ.สุเบญจา พิณสาย) อังคาร 16.00 - 20.00 น. -
อายุรกรรมทั่วไป (พญ.รังสิมา รังสีธรรมปัญญา) อังคาร 16.00 - 20.00 น. -
กุมารเวชกรรมทั่วไป (พญ.ดลยา เอกวิชกุล) อังคาร 16.00 - 20.00 น. -
อายุรกรรมโรคไต (นพ.วรพจน์ เตรียมตระการผล) พุธ 16.00 - 20.00 น. -
อายุรกรรมโรคเลือด (พญ.สิรภัทร รุ่งวิทยาธิวัฒน์) พุธ 16.00 - 20.00 น. -
กุมารเวชกรรมทั่วไป (พญ.ดลยา เอกวิชกุล) พุธ 16.00 - 20.00 น. -
อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร (พญ.วิจิตรา คงคา) พฤหัสบดี 16.00 - 20.00 น. -
อายุรกรรมทั่วไป (พญ.ปวีณา กนกพจนานนท์) พฤหัสบดี 16.00 - 20.00 น. -
อายุรกรรมระบบประสาท (พญ.วรรณพร เอี่ยมวรวุฒิกุล) ศุกร์ 16.00 - 20.00 น. -
อายุรกรรมโรคหัวใจ (พญ.ปาลิดา พึ่งผล) ศุกร์ ที่ 1 ของเดือน 16.00 - 20.00 น. -
อายุรกรรมโรคติดเชื้อ (พญ.สุเบญจา พิณสาย) ศุกร์ ที่ 3 ของเดือน 16.00 - 20.00 น. -
แผนกที่เปิดบริการ วันที่ให้บริการ เวลาที่ให้บริการ ติดต่อ
บริการแผนไทยและสมุนไพร (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทุกวัน 08.30 - 16.30 น. -
บริการแผนไทยและสมุนไพร (นอกเวลาราชการ) อังคาร , พฤหัสบดี 16.30 - 19.30 น. -
ฝังเข็ม จันทร์ 13.00 - 16.00 น. -
ฝังเข็ม (-) พุธ , ศุกร์ 9.00 – 12.00 น. -
ฝังเข็ม (นอกเวลาราชการ ) อังคาร 16.30 - 19.30 น. -
ร้านยาไทยต้นแบบโพธิ์เงินโอสถอภัยภูเบศร (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทุกวัน 08.30 - 16.00 น. -
อภัยภูเบศร เดย์สปา (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทุกวัน 08.30 - 16.30 น. -