ที่อยู่: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เลขที่ 32/7 หมู่ 12 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลท่างาม จังหวัดปราจีนบุรี 25000

Phone: 037 211 088

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : Click

Website cpa.go.th