ที่อยู่: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เลขที่ 32/7 หมู่ 12 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลท่างาม จังหวัดปราจีนบุรี 25000

Phone: (037) 211-088,
(037) 211-145 ถึง 159

สายด่วนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน: 1669

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : Click

Website cpa.go.th