คณะผู้บริหาร


ไม่สามารถโหลดภาพได้
แพทย์หญิงชนิดา สยุมภูรุจินันท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ไม่สามารถโหลดภาพได้
พญ.สุภาพร ภู่พิทยา

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1

ไม่สามารถโหลดภาพได้
นางสาวสุธีวรรณ โหตกษาปน์กุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ไม่สามารถโหลดภาพได้
นางสาวอภันตรี ประยูรวงษ์

หัวหน้าพยาบาล

ไม่สามารถโหลดภาพได้
นพ.พิสิฎฐ์ ชัยประเสริฐสุด

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ไม่สามารถโหลดภาพได้
ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยฯ