คณะผู้บริหาร


ไม่สามารถโหลดภาพได้
แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ไม่สามารถโหลดภาพได้
แพทย์หญิงวลีรัตน์ ไกรโกศล

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1

ไม่สามารถโหลดภาพได้
นายแพทย์ชาติชาย คล้ายสุบรรณ

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2

ไม่สามารถโหลดภาพได้
นางสาวสุธีวรรณ โหตกษาปน์กุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ไม่สามารถโหลดภาพได้
นางสาวประกายดาว จิตต์ประเสริฐ

หัวหน้าพยาบาล

ไม่สามารถโหลดภาพได้
ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยฯ

ไม่สามารถโหลดภาพได้
พญ.สุภาพร ภู่พิทยา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบบริการ