พิธีการเปิด โครงการ CoP R2R การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วันพุธ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 เเพทย์หญิงชนิดา สยุมภูรุจินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มอบหมายให้ เเพทย์หญิงสุภาพร ภู่พิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเเพทย์ คนที่ 1 เป็นตัวแทนในพิธีการเปิด โครงการ CoP R2R การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ พัฒานางานประจำเพื่อผลิตผลงานวิจัย และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยศพล เหลืองโสมนภา และ ดร.รุ่งนภา เขียวชะอ่ำ มาเป็นวิทยากร ในการการประชุมครั้งนี้ และในการประชุมครั้งนี้มีพยาบาลวิชาชีพจากหอผู้ป่วยต่างๆ เข้าร่วมการประชุม จำนวน 46 คน โดยมีโครงร่างวิจัยที่จะเสนอ จำนวน 21 เรื่อง และงานวิจัยต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 เรื่อง ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ