การต้อนรับคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ในการประชุมตรวจราชการเเละนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2567 เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เเพทย์หญิงชนิดา สยุมภูรุจินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมด้วยเเพทย์หญิงอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เเละนายธนาวัฒน์ วารีสมานคุ รองนายก อบจ. ปราจีนบุรี ร่วมต้อนรับคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ในการประชุมตรวจราชการเเละนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2567 เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายแพทย์มนู ศุกลสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานเเละสรุปผลการตรวจราชการ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 8 ประเด็น 2 Area Based พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร เขตสุขภาพที่ 6 เเละเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร