ข่าวรับสมัคร


เดือน เมษายน 2567

1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ [ 17 เม.ย. 2567, 14:51 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
2. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร [ 11 เม.ย. 2567, 10:25 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
3. ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [ 11 เม.ย. 2567, 10:23 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
4. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักจัดการงานทั่วไป พนักงานผ่าและรักษาศพ พนักงานประจำห้องทดลอง พนักงานธุรการ ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ 10 เม.ย. 2567, 09:25 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
5. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ [ 10 เม.ย. 2567, 09:16 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
6. ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธาณรสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล [ 4 เม.ย. 2567, 09:59 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ [ 4 เม.ย. 2567, 08:18 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
8. ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา นักโภชนาการ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุข และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ 3 เม.ย. 2567, 13:21 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
9. ประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครข้าราชการ รับย้าย/รับโอน ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา [ 1 เม.ย. 2567, 16:07 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
10. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ) [ 1 เม.ย. 2567, 10:11 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน มีนาคม 2567

11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 8 ตำแหน่ง [ 29 มี.ค. 2567, 08:31 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
12. ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 7 ตำแหน่ง [ 28 มี.ค. 2567, 10:39 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
13. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า [ 25 มี.ค. 2567, 15:51 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
14. ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ฯ ครั้งที่ 2 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) จำนวน 5 ตำแหน่ง นักจิตวิทยา นักโภชนาการ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุข และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ 25 มี.ค. 2567, 09:23 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
15. ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ [ 21 มี.ค. 2567, 16:22 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
16. ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล [ 21 มี.ค. 2567, 10:40 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
17. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 8 ตำแหน่ง [ 19 มี.ค. 2567, 08:25 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
18. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ [ 18 มี.ค. 2567, 09:03 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
19. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา [ 13 มี.ค. 2567, 11:46 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
20. ประกาศรับสมัครรับย้าย / รับโอน ข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ [ 8 มี.ค. 2567, 08:13 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
21. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถ ครั้งที่ 1 ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 8 ตำแหน่ง [ 7 มี.ค. 2567, 08:32 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
22. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเปล [ 6 มี.ค. 2567, 13:04 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
23. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นิติกร ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยช่างทั่วไป และพนักงานประจำห้องทดลอง [ 6 มี.ค. 2567, 11:32 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
24. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจิตวิทยา นักโภชนาการ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุข และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ 6 มี.ค. 2567, 11:05 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
25. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา [ 5 มี.ค. 2567, 08:37 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
26. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า [ 4 มี.ค. 2567, 16:31 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
27. ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [ 1 มี.ค. 2567, 13:42 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน กุมภาพันธ์ 2567

28. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ตำแหน่งพนักงานเปล [ 28 ก.พ. 2567, 09:40 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
29. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ [ 28 ก.พ. 2567, 09:12 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
30. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [ 23 ก.พ. 2567, 14:35 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
31. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา [ 22 ก.พ. 2567, 08:31 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
32. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นิติกร ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยช่างทั่วไป และพนักงานประจำห้องทดลอง [ 20 ก.พ. 2567, 14:11 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
33. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ [ 20 ก.พ. 2567, 13:32 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
34. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก [ 20 ก.พ. 2567, 08:50 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
35. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ [ 19 ก.พ. 2567, 10:34 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
36. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 8 ตำแหน่ง [ 16 ก.พ. 2567, 10:39 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
37. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา นักโภชนาการ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุข และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ 14 ก.พ. 2567, 13:29 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
38. ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานประจำตึก [ 14 ก.พ. 2567, 11:37 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
39. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [ 14 ก.พ. 2567, 10:04 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
40. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก [ 8 ก.พ. 2567, 13:58 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
41. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา [ 5 ก.พ. 2567, 09:36 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
42. ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ [ 2 ก.พ. 2567, 12:12 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
43. ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ฯ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นิติกร ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยช่างทั่วไป และพนักงานประจำห้องทดลอง [ 2 ก.พ. 2567, 09:32 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
44. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา [ 1 ก.พ. 2567, 09:26 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน มกราคม 2567

45. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า [ 29 ม.ค. 2567, 16:29 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
46. ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [ 29 ม.ค. 2567, 10:56 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
47. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นวก.พัสดุ [ 26 ม.ค. 2567, 13:10 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
48. ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก [ 26 ม.ค. 2567, 10:50 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
49. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งพนักงานเปล [ 22 ม.ค. 2567, 15:18 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
50. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 3 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) ผู้ช่วยพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล [ 18 ม.ค. 2567, 08:46 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
51. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณณสุขทั่วไป 5 ตำแหน่ง [ 17 ม.ค. 2567, 16:00 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
52. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง [ 15 ม.ค. 2567, 13:53 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
53. ประกาศเลื่อนวันคัดเลือกฯ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 39 ตำแหน่ง [ 15 ม.ค. 2567, 13:51 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
54. ประกาศเลื่อนวันคัดเลือกฯ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง [ 15 ม.ค. 2567, 13:50 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
55. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 29 ตำแหน่ง [ 15 ม.ค. 2567, 13:49 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
56. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ [ 12 ม.ค. 2567, 14:20 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
57. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งพนักงานเปล [ 12 ม.ค. 2567, 08:33 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
58. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 5 ตำแหน่ง [ 10 ม.ค. 2567, 09:33 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
59. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง [ 10 ม.ค. 2567, 08:51 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
60. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 5 ตำแหน่ง [ 2 ม.ค. 2567, 09:37 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
61. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่1 ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งพนักงานเปล [ 2 ม.ค. 2567, 09:36 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน ธันวาคม 2566

62. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่(สอบข้อเขียน) ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) ผู้ช่วยพยาบาล และผู้ช่วยช่างทั่วไป [ 25 ธ.ค. 2566, 09:39 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
63. ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ /ชำนาญการ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ [ 19 ธ.ค. 2566, 09:17 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
64. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 5 ตำแหน่ง [ 14 ธ.ค. 2566, 16:41 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
65. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา [ 14 ธ.ค. 2566, 16:37 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
66. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานประจำตึก [ 13 ธ.ค. 2566, 11:21 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
67. ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ [ 12 ธ.ค. 2566, 16:24 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

รายละเอียด
68. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานประจำตึก [ 4 ธ.ค. 2566, 14:53 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
69. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณณสุขทั่วไป 6 อัตรา [ 1 ธ.ค. 2566, 15:12 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน พฤศจิกายน 2566

70. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 6 ตำแหน่ง [ 28 พ.ย. 2566, 14:03 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
71. ประาสการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน [ 23 พ.ย. 2566, 16:01 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
72. ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ [ 20 พ.ย. 2566, 09:18 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
73. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานประจำตึก [ 20 พ.ย. 2566, 08:50 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
74. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่1 ตำแหน่งเภสัชกร [ 14 พ.ย. 2566, 08:39 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

รายละเอียด
75. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่2 ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 7 ตำแหน่ง [ 13 พ.ย. 2566, 13:40 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
76. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) [ 13 พ.ย. 2566, 13:23 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
77. ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติกการ/ชำนาญการ [ 9 พ.ย. 2566, 16:19 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
78. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน [ 9 พ.ย. 2566, 13:19 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
79. ประกาศรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2 [ 8 พ.ย. 2566, 15:06 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

รายละเอียด
80. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่1 ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 7 ตำแหน่ง [ 6 พ.ย. 2566, 13:38 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
81. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานเปล [ 2 พ.ย. 2566, 09:37 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
82. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 อัตรา [ 1 พ.ย. 2566, 14:13 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

รายละเอียด


เดือน ตุลาคม 2566

83. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 7 ตำแหน่ง [ 24 ต.ค. 2566, 13:33 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
84. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) นักวิชาการพัสดุ ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยช่างทั่วไป พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานประจำตึก [ 24 ต.ค. 2566, 10:43 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
85. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน [ 20 ต.ค. 2566, 16:23 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
86. ประกาศรับสมัครรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ [ 20 ต.ค. 2566, 16:21 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
87. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ตำแหน่งพนักงานธุรการ [ 19 ต.ค. 2566, 11:22 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
88. ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ฯ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) จำนวน 6 ตำแหน่ง [ 16 ต.ค. 2566, 13:34 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
89. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ตำแหน่งพนักงานเปล [ 9 ต.ค. 2566, 09:46 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
90. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ [ 9 ต.ค. 2566, 08:52 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน กันยายน 2566

91. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง [ 28 ก.ย. 2566, 14:06 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
92. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่2 ลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักปฏิบัติฉุกเฉินการแพทย์ [ 28 ก.ย. 2566, 13:42 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
93. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานผลิต [ 28 ก.ย. 2566, 13:40 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
94. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณณสุขทั่วไป 6 ตำแหน่ง [ 28 ก.ย. 2566, 10:19 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
95. ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา [ 26 ก.ย. 2566, 09:08 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
96. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานผลิต [ 20 ก.ย. 2566, 11:22 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
97. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง [ 20 ก.ย. 2566, 11:09 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
98. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่1 ลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ [ 20 ก.ย. 2566, 10:58 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
99. ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร [ 19 ก.ย. 2566, 09:23 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

รายละเอียด
100. ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา [ 15 ก.ย. 2566, 14:39 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
101. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา [ 15 ก.ย. 2566, 13:37 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
102. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถณะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา [ 14 ก.ย. 2566, 13:31 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
103. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่2 ลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา [ 12 ก.ย. 2566, 16:42 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
104. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านนวด) [ 12 ก.ย. 2566, 16:33 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
105. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ [ 12 ก.ย. 2566, 13:51 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
106. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานผลิต ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ [ 7 ก.ย. 2566, 16:49 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
107. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ [ 6 ก.ย. 2566, 16:03 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
108. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา [ 6 ก.ย. 2566, 13:24 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
109. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่1 ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ [ 5 ก.ย. 2566, 16:58 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
110. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่1 ลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา [ 5 ก.ย. 2566, 16:56 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
111. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านนวด) [ 5 ก.ย. 2566, 16:53 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
112. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง [ 5 ก.ย. 2566, 16:51 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
113. ประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติ/ชำนาญการ 1 อัตรา [ 4 ก.ย. 2566, 14:44 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
114. ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่1 (ข้อเขียน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา [ 1 ก.ย. 2566, 09:14 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน สิงหาคม 2566

115. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(พยาบาลวิชาชีพ) [ 30 ส.ค. 2566, 16:49 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
116. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย) [ 30 ส.ค. 2566, 16:43 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
117. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 ข้อเขียน (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) จำนวน 5 ตำแหน่ง [ 22 ส.ค. 2566, 16:46 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
118. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ) [ 22 ส.ค. 2566, 14:11 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
119. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย) [ 22 ส.ค. 2566, 13:49 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
120. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานเปล [ 22 ส.ค. 2566, 13:11 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
121. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ [ 22 ส.ค. 2566, 12:09 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
122. ประกาศรับสม้ครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านนวด) [ 22 ส.ค. 2566, 11:41 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
123. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า,นักวิชาการพัสดุ และนักกายภาพบำบัด [ 22 ส.ค. 2566, 11:08 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

รายละเอียด
124. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า,นักวิชาการพัสดุ และนักกายภาพบำบัด [ 22 ส.ค. 2566, 11:08 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

รายละเอียด
125. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา [ 22 ส.ค. 2566, 10:30 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
126. ประกาสบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานห้องผ่าตัด [ 21 ส.ค. 2566, 08:57 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
127. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณณสุขทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา [ 15 ส.ค. 2566, 14:43 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
128. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย) [ 11 ส.ค. 2566, 16:51 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
129. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ [ 9 ส.ค. 2566, 10:01 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
130. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ [ 9 ส.ค. 2566, 09:51 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
131. ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ [ 3 ส.ค. 2566, 10:28 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
132. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ) [ 3 ส.ค. 2566, 10:23 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
133. ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ฯ (สอบข้อเขียน) พนักงานกระทรวงสาธาณณสุข จำนวน 3 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานห้องผ่าตัด [ 3 ส.ค. 2566, 09:04 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน กรกฎาคม 2566

134. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล พนักงานบริการ พนักงานประจำห้องยา [ 27 ก.ค. 2566, 09:47 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
135. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่2 ลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ [ 27 ก.ค. 2566, 09:22 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
136. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้าประเมินความรู้ฯ ครั้งที่2 ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า,นักวิชาการพัสดุ และนักกายภาพบำบัด [ 27 ก.ค. 2566, 09:00 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

รายละเอียด
137. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา [ 26 ก.ค. 2566, 16:01 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
138. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา [ 24 ก.ค. 2566, 08:54 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
139. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่1 ลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ [ 21 ก.ค. 2566, 12:54 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
140. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ [ 21 ก.ค. 2566, 12:48 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
141. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านนวด) [ 20 ก.ค. 2566, 14:14 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
142. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ [ 19 ก.ค. 2566, 09:07 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
143. ทดสอบสมัคร Online [ 17 ก.ค. 2566, 10:24 ]

ทดสอบสมัคร Online

รายละเอียด ใบสมัครออนไลน์คลิ๊ก !!!
144. ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ [ 12 ก.ค. 2566, 14:18 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
145. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณณสุขทั่วไป 6 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานพิมพ์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานประจำตึก [ 12 ก.ค. 2566, 14:15 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
146. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด [ 12 ก.ค. 2566, 13:58 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
147. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานปล ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา [ 12 ก.ค. 2566, 13:38 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
148. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่2 เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาศึกษา [ 12 ก.ค. 2566, 12:01 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
149. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านนวด) [ 12 ก.ค. 2566, 11:50 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
150. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด [ 12 ก.ค. 2566, 08:40 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
151. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานห้องผ่าตัด [ 11 ก.ค. 2566, 10:57 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
152. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ [ 11 ก.ค. 2566, 10:44 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
153. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ [ 11 ก.ค. 2566, 10:27 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
154. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 4 ตำแหน่ง [ 6 ก.ค. 2566, 11:43 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
155. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่2 (พกส.) จำนวน 7 ตำแหน่ง [ 4 ก.ค. 2566, 11:32 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

รายละเอียด
156. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่1 พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา [ 4 ก.ค. 2566, 11:22 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
157. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ [ 4 ก.ค. 2566, 11:17 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน มิถุนายน 2566

158. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านนวด) จำนวน 10 อัตรา [ 29 มิ.ย. 2566, 14:06 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
159. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 6 ตำแหน่ง [ 28 มิ.ย. 2566, 09:46 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
160. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ [ 28 มิ.ย. 2566, 09:22 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
161. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวันเวลาสถานที่ฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 6 ตำแหน่ง [ 26 มิ.ย. 2566, 10:47 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
162. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ [ 21 มิ.ย. 2566, 14:08 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
163. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา [ 21 มิ.ย. 2566, 13:44 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
164. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่2 ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ [ 21 มิ.ย. 2566, 13:11 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
165. ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ,นักกายภาพบำบัด และนักวิชาการพัสดุ [ 19 มิ.ย. 2566, 09:10 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

รายละเอียด
166. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด [ 16 มิ.ย. 2566, 08:40 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
167. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 6 ตำแหน่ง [ 15 มิ.ย. 2566, 14:37 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
168. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่1 ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ [ 15 มิ.ย. 2566, 14:17 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
169. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณณสุขทั่วไป 6 ตำแหน่ง [ 7 มิ.ย. 2566, 13:12 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน พฤษภาคม 2566

170. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ [ 31 พ.ค. 2566, 16:15 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
171. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา [ 31 พ.ค. 2566, 15:30 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
172. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งนักจิตวิทยา [ 31 พ.ค. 2566, 13:27 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
173. ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 ตำแหน่ง [ 30 พ.ค. 2566, 09:25 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
174. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 7 ตำแหน่ง [ 26 พ.ค. 2566, 12:13 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
175. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลังยาสมุนไพรสำเร็จรูป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต [ 26 พ.ค. 2566, 12:08 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
176. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่2 ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา [ 26 พ.ค. 2566, 12:04 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
177. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 6 ตำแหน่ง [ 26 พ.ค. 2566, 12:00 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
178. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) [ 26 พ.ค. 2566, 11:36 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
179. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่2 ลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งนักจิตวิทยา [ 24 พ.ค. 2566, 09:21 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
180. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวันเวลาสถานที่ฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง [ 16 พ.ค. 2566, 10:16 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
181. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 7 ตำแหน่ง [ 16 พ.ค. 2566, 09:42 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
182. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลังยาสมุนไพรสำเร็จรูป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต [ 16 พ.ค. 2566, 09:29 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
183. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 6 ตำแหน่ง [ 16 พ.ค. 2566, 08:53 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
184. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่1 ลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งนักจิตวิทยา [ 16 พ.ค. 2566, 08:43 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
185. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่1 ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา [ 16 พ.ค. 2566, 08:34 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
186. ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ [ 12 พ.ค. 2566, 15:48 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
187. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร และนักรังสีการแพทย์ [ 9 พ.ค. 2566, 09:23 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

รายละเอียด
188. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งนักจิตวิทยา [ 3 พ.ค. 2566, 14:24 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
189. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลังยาสมุนไพรสำเร็จรูป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต [ 3 พ.ค. 2566, 14:22 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
190. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 6 ตำแหน่ง [ 3 พ.ค. 2566, 14:20 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
191. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่1 ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 8 อัตรา [ 2 พ.ค. 2566, 10:16 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน เมษายน 2566

192. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง [ 27 เม.ย. 2566, 11:27 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

รายละเอียด
193. ประกาศเรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานประจำห้องทดลอง [ 27 เม.ย. 2566, 09:52 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
194. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา [ 27 เม.ย. 2566, 08:33 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
195. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) นักวิชาการสาธารณสุข [ 27 เม.ย. 2566, 08:29 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
196. ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ [ 27 เม.ย. 2566, 08:04 ]

ตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
197. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ [ 19 เม.ย. 2566, 10:13 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
198. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่2 ตำแหน่งเภสัชกร และนักรรังสีการแพทย์ [ 11 เม.ย. 2566, 13:03 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

รายละเอียด
199. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย [ 11 เม.ย. 2566, 11:44 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

รายละเอียด
200. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) จำนวน 6 ตำแหน่ง [ 11 เม.ย. 2566, 11:39 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

รายละเอียด
201. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 11 เม.ย. 2566, 10:10 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

รายละเอียด
202. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) จำนวน 8 ตำแหน่ง [ 11 เม.ย. 2566, 10:07 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

รายละเอียด
203. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ [ 11 เม.ย. 2566, 09:03 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน มีนาคม 2566

204. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง [ 29 มี.ค. 2566, 15:01 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
205. ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ [ 29 มี.ค. 2566, 13:05 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
206. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ (ครั้งที่1) ตำแหน่งเภสัชกร และนักรังสีการแพทย์ [ 28 มี.ค. 2566, 09:26 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
207. ประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ [ 24 มี.ค. 2566, 15:44 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
208. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 24 มี.ค. 2566, 10:40 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
209. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 6 ตำแหน่ง [ 24 มี.ค. 2566, 10:33 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
210. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถณะ ครั้งที่ 2 [ 24 มี.ค. 2566, 09:14 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
211. ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ [ 22 มี.ค. 2566, 08:28 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
212. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง [ 15 มี.ค. 2566, 15:25 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
213. ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ฯ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธาณณสุข) จำนวน 5 ตำแหน่ง [ 15 มี.ค. 2566, 08:45 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
214. ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปฯ ตำแหน่งเภสัชกร และนักรังสีการแพทย์ [ 14 มี.ค. 2566, 15:38 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
215. ประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชพนาญการ [ 13 มี.ค. 2566, 11:54 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
216. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 7 มี.ค. 2566, 16:41 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
217. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ [ 7 มี.ค. 2566, 16:22 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
218. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 6 ตำแหน่ง [ 7 มี.ค. 2566, 13:59 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน กุมภาพันธ์ 2566

219. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ 28 ก.พ. 2566, 08:39 ]

ตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
220. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 5 ตำแหน่ง [ 23 ก.พ. 2566, 08:37 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
221. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ พนักงนราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ 21 ก.พ. 2566, 10:14 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
222. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง [ 20 ก.พ. 2566, 10:50 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
223. ประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ 15 ก.พ. 2566, 11:41 ]

ตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
224. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่2 ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ [ 15 ก.พ. 2566, 08:22 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
225. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานหระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1 จำนวน 3 ตำแหน่ง [ 10 ก.พ. 2566, 13:32 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
226. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 5 ตำแหน่ง [ 10 ก.พ. 2566, 12:03 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
227. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ 8 ก.พ. 2566, 09:00 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
228. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่1 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ 1 ก.พ. 2566, 14:00 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
229. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่1 ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ [ 1 ก.พ. 2566, 08:39 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน มกราคม 2566

230. ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ฯ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธาณณสุข) จำนวน 3 ตำแหน่ง [ 31 ม.ค. 2566, 14:20 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
231. ประกาศรับสมัครรับย้าย - รับโอน ข้าราชการตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ [ 26 ม.ค. 2566, 09:33 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
232. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 5 ตำแหน่ง [ 23 ม.ค. 2566, 13:38 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
233. ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา [ 17 ม.ค. 2566, 13:19 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
234. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ [ 16 ม.ค. 2566, 10:29 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
235. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ 12 ม.ค. 2566, 14:36 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
236. ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม [ 10 ม.ค. 2566, 16:08 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
237. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ 6 ม.ค. 2566, 09:12 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
238. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ [ 6 ม.ค. 2566, 09:09 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน ธันวาคม 2565

239. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ 29 ธ.ค. 2565, 09:23 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
240. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่2 ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ 29 ธ.ค. 2565, 08:43 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
241. ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 ตำแหน่ง [ 28 ธ.ค. 2565, 10:21 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
242. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่1 ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ 22 ธ.ค. 2565, 08:42 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
243. ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติ และตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ [ 21 ธ.ค. 2565, 13:50 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
244. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานหระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1 จำนวน 5 ตำแหน่ง [ 19 ธ.ค. 2565, 09:10 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
245. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ [ 13 ธ.ค. 2565, 11:37 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
246. ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ [ 13 ธ.ค. 2565, 11:34 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
247. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ฯ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน [ 9 ธ.ค. 2565, 15:18 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
248. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 5 ตำแหน่ง [ 9 ธ.ค. 2565, 11:17 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
249. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิศวกรชีวการแพทย์ [ 9 ธ.ค. 2565, 11:16 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
250. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 5 ตำแหน่ง [ 9 ธ.ค. 2565, 11:15 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
251. ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ฯ (พนักงานกระทรวงสาธาณณสุข) จำนวน 5 ตำแหน่ง [ 9 ธ.ค. 2565, 10:44 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
252. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ 1 ธ.ค. 2565, 10:56 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน พฤศจิกายน 2565

253. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 2565, 08:27 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
254. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่2 ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 5 ตำแหน่ง [ 29 พ.ย. 2565, 15:54 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
255. ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ [ 28 พ.ย. 2565, 16:32 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
256. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนังงานบัตรรายงานโรค ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ 23 พ.ย. 2565, 11:31 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
257. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน [ 22 พ.ย. 2565, 09:22 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
258. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่1 ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 6 ตำแหน่ง [ 21 พ.ย. 2565, 14:32 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
259. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข [ 21 พ.ย. 2565, 14:19 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
260. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานประจำตึก [ 21 พ.ย. 2565, 09:26 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
261. ประกาศรับย้าย/รับโอนข้าราชการ [ 9 พ.ย. 2565, 14:58 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
262. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา [ 9 พ.ย. 2565, 13:26 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
263. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ 9 พ.ย. 2565, 13:17 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
264. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา [ 9 พ.ย. 2565, 10:24 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
265. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่2 ลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา [ 2 พ.ย. 2565, 08:42 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
266. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป [ 2 พ.ย. 2565, 08:34 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
267. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1 [ 1 พ.ย. 2565, 11:04 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน ตุลาคม 2565

268. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข [ 31 ต.ค. 2565, 10:29 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
269. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 7 ตำแหน่ง [ 31 ต.ค. 2565, 09:38 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
270. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา [ 28 ต.ค. 2565, 13:13 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
271. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ [ 27 ต.ค. 2565, 09:33 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
272. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่1 ลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา [ 25 ต.ค. 2565, 10:38 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
273. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 จำนวน 9 ตำแหน่ง [ 21 ต.ค. 2565, 09:28 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
274. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 4 ตำแหน่ง [ 20 ต.ค. 2565, 11:08 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
275. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ (ครั้งที่1) จำนวน 9 ตำแหน่ง [ 11 ต.ค. 2565, 09:38 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
276. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา [ 10 ต.ค. 2565, 11:04 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
277. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ 5 ต.ค. 2565, 10:22 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
278. ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินฯ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และพยาบาลวิชาชีพ [ 3 ต.ค. 2565, 16:35 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
279. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา [ 3 ต.ค. 2565, 11:43 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
280. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิศวกรชีวการแพทย์ [ 3 ต.ค. 2565, 11:11 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน กันยายน 2565

281. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ พนักงนราชการ ตำแหน่ง จพ.โสตทัศนศึกษา และ พ.ช่วยเหลือคนไข้ [ 30 ก.ย. 2565, 09:35 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
282. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 5 ตำแหน่ง [ 29 ก.ย. 2565, 15:28 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
283. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่2 ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ 28 ก.ย. 2565, 10:46 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
284. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง [ 26 ก.ย. 2565, 09:58 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด ใบสมัครออนไลน์คลิ๊ก !!!
285. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่1 ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ 21 ก.ย. 2565, 09:10 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
286. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 5 ตำแหน่ง [ 21 ก.ย. 2565, 09:07 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
287. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่2 ตำแหน่ง จพ.โสตทัศนศึกษา และพ.ช่วยเหลือคนไข้ [ 15 ก.ย. 2565, 10:32 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
288. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง จพ.โสตทัศนศึกษา และ พ.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ [ 6 ก.ย. 2565, 09:25 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
289. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 5 ตำแหน่ง [ 5 ก.ย. 2565, 10:34 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
290. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ 5 ก.ย. 2565, 10:32 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน สิงหาคม 2565

291. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี [ 24 ส.ค. 2565, 10:02 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
292. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา [ 24 ส.ค. 2565, 09:13 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
293. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่2 ลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา [ 18 ส.ค. 2565, 15:30 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
294. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 18 ส.ค. 2565, 15:25 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
295. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง [ 18 ส.ค. 2565, 08:34 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
296. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 8 ตำแหน่ง [ 17 ส.ค. 2565, 08:45 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
297. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 ตำแหน่ง [ 16 ส.ค. 2565, 09:04 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
298. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง จพ.โสตทัศนศึกษา และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ 15 ส.ค. 2565, 15:35 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
299. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่งคราว(รายคาบ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 11 ส.ค. 2565, 11:40 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
300. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 จำนวน 5 ตำแหน่ง [ 10 ส.ค. 2565, 16:14 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
301. ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 จำนวน 3 ตำแหน่ง [ 10 ส.ค. 2565, 13:24 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
302. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่1 ลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา [ 9 ส.ค. 2565, 08:22 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
303. ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ จำนวน 3 ตำแหน่ง [ 8 ส.ค. 2565, 11:42 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
304. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 8 ตำแหน่ง [ 4 ส.ค. 2565, 13:05 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
305. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา [ 3 ส.ค. 2565, 13:56 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
306. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ จำนวน 7 ตำแหน่ง [ 3 ส.ค. 2565, 08:52 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน กรกฎาคม 2565

307. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา [ 25 ก.ค. 2565, 09:04 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
308. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 22 ก.ค. 2565, 10:31 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
309. ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ จำนวน 3 ตำแหน่ง [ 18 ก.ค. 2565, 16:24 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
310. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา [ 18 ก.ค. 2565, 16:14 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
311. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 8 ตำแหน่ง [ 11 ก.ค. 2565, 16:11 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
312. ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปฯ จำนวน 6 ตำแหน่ง [ 11 ก.ค. 2565, 08:53 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
313. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา [ 4 ก.ค. 2565, 11:09 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน มิถุนายน 2565

314. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล [ 30 มิ.ย. 2565, 13:27 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
315. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร [ 28 มิ.ย. 2565, 11:53 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
316. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข [ 28 มิ.ย. 2565, 09:51 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
317. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป [ 28 มิ.ย. 2565, 09:49 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
318. ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร [ 28 มิ.ย. 2565, 09:40 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
319. ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง [ 22 มิ.ย. 2565, 16:17 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
320. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา [ 21 มิ.ย. 2565, 15:27 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
321. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข [ 21 มิ.ย. 2565, 14:47 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
322. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่2 ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล [ 21 มิ.ย. 2565, 14:27 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
323. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 จำนวน 5 ตำแหน่ง [ 21 มิ.ย. 2565, 11:57 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
324. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่1 พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งนักจัดงานทั่วไป [ 14 มิ.ย. 2565, 13:47 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
325. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่1 ลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข [ 14 มิ.ย. 2565, 13:39 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
326. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่1 ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล [ 14 มิ.ย. 2565, 13:36 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
327. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเภสัชกร [ 14 มิ.ย. 2565, 09:08 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
328. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ(ครั้งที่1) จำนวน 5 ตำแหน่ง [ 9 มิ.ย. 2565, 09:00 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
329. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ครั้งที่1 ตำแหน่งเภสัชกร [ 1 มิ.ย. 2565, 16:29 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
330. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง [ 1 มิ.ย. 2565, 14:55 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
331. ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งฯ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 1 มิ.ย. 2565, 09:49 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน พฤษภาคม 2565

332. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล [ 31 พ.ค. 2565, 13:17 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
333. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป [ 31 พ.ค. 2565, 13:17 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
334. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข [ 31 พ.ค. 2565, 13:14 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
335. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 8 ตำแหน่ง [ 27 พ.ค. 2565, 10:58 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
336. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน,จพ.โสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน และ จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน [ 24 พ.ค. 2565, 09:05 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
337. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ [ 23 พ.ค. 2565, 16:47 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
338. ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปฯ จำนวน 5 ตำแหน่ง [ 20 พ.ค. 2565, 14:02 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
339. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 9 ตำแหน่ง [ 18 พ.ค. 2565, 15:47 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
340. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่งคราว(รายคาบ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ [ 17 พ.ค. 2565, 14:08 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
341. รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ [ 6 พ.ค. 2565, 10:11 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
342. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร [ 3 พ.ค. 2565, 12:01 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน เมษายน 2565

343. ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ [ 29 เม.ย. 2565, 14:30 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
344. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 9 ตำแหน่ง [ 28 เม.ย. 2565, 11:00 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
345. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์.pdf [ 27 เม.ย. 2565, 09:28 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
346. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ [ 18 เม.ย. 2565, 09:26 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
347. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ [ 11 เม.ย. 2565, 10:23 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน มีนาคม 2565

348. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ 30 มี.ค. 2565, 13:53 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
349. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ [ 28 มี.ค. 2565, 10:46 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
350. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ [ 25 มี.ค. 2565, 15:48 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
351. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ [ 25 มี.ค. 2565, 15:31 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
352. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ 15 มี.ค. 2565, 08:31 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
353. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้าประเมินฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเภสัชกร และนักรังสีการแพทย์ [ 3 มี.ค. 2565, 21:37 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
354. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่1 และมีสิทธิ์ประเมินฯ ครั้งที่2 ตำแหน่งนิติกร นักวิชาการศึกษา และผู้ช่วยทันตแพทย์ [ 3 มี.ค. 2565, 21:35 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน กุมภาพันธ์ 2565

355. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) [ 24 ก.พ. 2565, 13:17 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
356. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งเภสัชกร และนักรังสีการแพทย์ [ 21 ก.พ. 2565, 14:22 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
357. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งนิติการ,นวก.ศึกษา และผู้ช่วยทันตแพทย์ [ 21 ก.พ. 2565, 14:21 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
358. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย [ 15 ก.พ. 2565, 15:24 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
359. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป ตำแหน่งช่างต่อท่อ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ 15 ก.พ. 2565, 11:17 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
360. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย [ 7 ก.พ. 2565, 13:08 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน มกราคม 2565

361. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป ตำแหน่งช่างต่อท่อ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ 28 ม.ค. 2565, 10:11 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
362. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร , นักรังสีการแพทย์ [ 27 ม.ค. 2565, 09:13 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
363. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร , นักวิชาการศึกษา , ผู้ช่วยทันตแพทย์ [ 26 ม.ค. 2565, 11:25 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
364. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก [ 20 ม.ค. 2565, 09:04 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
365. ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ [ 17 ม.ค. 2565, 11:08 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
366. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ [ 14 ม.ค. 2565, 09:36 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
367. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ [ 11 ม.ค. 2565, 13:47 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
368. ประกาศรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน [ 7 ม.ค. 2565, 08:54 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
369. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และนักกายภาพบำบัด [ 5 ม.ค. 2565, 16:07 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
370. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ [ 5 ม.ค. 2565, 09:40 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน ธันวาคม 2564

371. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนังานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องผ่าตัด ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด [ 24 ธ.ค. 2564, 08:56 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
372. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ [ 24 ธ.ค. 2564, 08:53 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
373. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ [ 16 ธ.ค. 2564, 12:05 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
374. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ)ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องผ่าตัด ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด [ 16 ธ.ค. 2564, 09:33 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
375. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานทั่วไป [ 16 ธ.ค. 2564, 09:31 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
376. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ [ 15 ธ.ค. 2564, 08:56 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
377. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล,ผู้ช่วยเหลือคนไข้,พนักงานเปล และพนักงานประจำตึก [ 15 ธ.ค. 2564, 08:55 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
378. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และนักกายภาพบำบัด [ 14 ธ.ค. 2564, 09:02 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
379. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด [ 1 ธ.ค. 2564, 09:51 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
380. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล และพนักงานประจำตึก [ 1 ธ.ค. 2564, 09:46 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน พฤศจิกายน 2564

381. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานทั่วไป [ 29 พ.ย. 2564, 11:24 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
382. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 6 ตำแหน่ง [ 29 พ.ย. 2564, 09:35 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
383. ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ที่ผ่านฯ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล [ 22 พ.ย. 2564, 14:29 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
384. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร [ 18 พ.ย. 2564, 13:26 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
385. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค [ 18 พ.ย. 2564, 13:22 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
386. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ [ 16 พ.ย. 2564, 09:50 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
387. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง [ 15 พ.ย. 2564, 11:41 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
388. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ [ 10 พ.ย. 2564, 08:27 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
389. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง [ 8 พ.ย. 2564, 14:10 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
390. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และพนักงานบัตรรายงานโรค [ 5 พ.ย. 2564, 12:49 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
391. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และพนักงานประกอบอาหาร [ 5 พ.ย. 2564, 08:36 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน ตุลาคม 2564

392. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์,นักทรัพยากรบุคคล,นักสังคมสงเคราะห์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ 27 ต.ค. 2564, 08:40 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
393. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ [ 25 ต.ค. 2564, 09:02 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
394. ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปฯ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล [ 25 ต.ค. 2564, 09:01 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
395. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และพนักงานประกอบอาหาร [ 18 ต.ค. 2564, 09:34 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
396. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 13 ตำแหน่ง [ 15 ต.ค. 2564, 09:52 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
397. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์,นักทรัพยากรบุคคล,นักสังคมสงเคราะห์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ 11 ต.ค. 2564, 14:35 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน กันยายน 2564

398. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ครั้งที่1 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์,นักทรัพยากรบุคคล,นักสังคมสงเคราะห์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ 30 ก.ย. 2564, 08:56 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
399. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) จำนวน 14 ตำแหน่ง [ 28 ก.ย. 2564, 13:23 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
400. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 14 ตำแหน่ง [ 13 ก.ย. 2564, 14:32 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน สิงหาคม 2564

401. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) [ 24 ส.ค. 2564, 15:56 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
402. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) จำนวน 10 ตำแหน่ง [ 17 ส.ค. 2564, 10:06 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน กรกฎาคม 2564

403. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน 10 ตำแหน่ง [ 30 ก.ค. 2564, 10:41 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
404. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ [ 30 ก.ค. 2564, 09:20 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
405. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ [ 27 ก.ค. 2564, 09:43 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
406. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา,พนักงานประกอบอาหาร [ 23 ก.ค. 2564, 09:22 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


407. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานเปล และพนักงานประกอบอาหาร [ 16 ก.ค. 2564, 13:29 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
408. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด [ 16 ก.ค. 2564, 13:07 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
409. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ จำนวน 4 ตำแหน่ง [ 16 ก.ค. 2564, 08:57 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
410. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [ 15 ก.ค. 2564, 08:52 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
411. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ [ 13 ก.ค. 2564, 14:13 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
412. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ในตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง และตำแหน่งนักกายบำบัด [ 12 ก.ค. 2564, 10:34 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
413. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ [ 7 ก.ค. 2564, 08:57 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
414. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และตำแหน่งพนักงานทั่วไป [ 2 ก.ค. 2564, 15:48 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
415. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานเปล,พนักงานประกอบอาหาร [ 1 ก.ค. 2564, 09:16 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน มิถุนายน 2564

416. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ [ 29 มิ.ย. 2564, 12:42 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
417. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค [ 29 มิ.ย. 2564, 08:33 ]

ตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
418. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และตำแหน่งพนักงานทั่วไป [ 28 มิ.ย. 2564, 15:20 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และตำแหน่งพนักงานทั่วไป

รายละเอียด
419. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,นักกายภาพบำบัด,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานประจำห้องทดลอง [ 25 มิ.ย. 2564, 13:04 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
420. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์,นักทรัพยากรบุคคล,นักสังคมสงเคราะห์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ 24 มิ.ย. 2564, 11:11 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
421. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ [ 24 มิ.ย. 2564, 09:25 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
422. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทยและพนักงานประจำตึก [ 18 มิ.ย. 2564, 14:01 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
423. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานทั่วไป [ 14 มิ.ย. 2564, 09:49 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
424. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ พนักงานจ้างเหมาะบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ [ 14 มิ.ย. 2564, 09:48 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
425. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพนักงานธุรการ [ 10 มิ.ย. 2564, 08:50 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
426. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ครั้งที่1 ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย และพนักงานประจำตึก [ 8 มิ.ย. 2564, 13:29 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ครั้งที่1 ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย และพนักงานประจำตึก

รายละเอียด
427. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา และพนักงานประกอบอาหาร [ 8 มิ.ย. 2564, 13:26 ]

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา และพนักงานประกอบอาหาร

รายละเอียด
428. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค [ 7 มิ.ย. 2564, 11:30 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
429. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ [ 7 มิ.ย. 2564, 10:38 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
430. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ [ 7 มิ.ย. 2564, 10:35 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
431. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ [ 7 มิ.ย. 2564, 09:21 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
432. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค [ 1 มิ.ย. 2564, 13:47 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
433. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ (ครั้งที่ 1) ลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ [ 1 มิ.ย. 2564, 13:44 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน พฤษภาคม 2564

434. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา และพนักงานประกอบอาหาร [ 28 พ.ค. 2564, 09:11 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
435. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ [ 20 พ.ค. 2564, 08:57 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
436. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย [ 19 พ.ค. 2564, 10:33 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
437. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ [ 18 พ.ค. 2564, 08:37 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
438. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค [ 18 พ.ค. 2564, 08:36 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
439. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา และพนักงานประกอบอาหาร [ 12 พ.ค. 2564, 14:54 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
440. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค [ 7 พ.ค. 2564, 14:34 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
441. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค [ 3 พ.ค. 2564, 10:16 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน เมษายน 2564

442. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป [ 29 เม.ย. 2564, 10:01 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
443. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 27 เม.ย. 2564, 10:19 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
444. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 [ 21 เม.ย. 2564, 13:35 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
445. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) [ 20 เม.ย. 2564, 08:49 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
446. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค [ 16 เม.ย. 2564, 10:38 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
447. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ และรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ [ 7 เม.ย. 2564, 09:46 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน มีนาคม 2564

448. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ จำนวน 7 ตำแหน่ง [ 31 มี.ค. 2564, 09:20 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
449. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี , แพทย์แผนไทย และนักวิชาการศึกษา [ 31 มี.ค. 2564, 09:19 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
450. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย [ 30 มี.ค. 2564, 13:16 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
451. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ [ 29 มี.ค. 2564, 10:27 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
452. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 25 มี.ค. 2564, 08:56 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
453. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ [ 24 มี.ค. 2564, 11:30 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
454. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย [ 23 มี.ค. 2564, 08:33 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
455. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 [ 17 มี.ค. 2564, 10:41 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
456. ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป [ 15 มี.ค. 2564, 09:42 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
457. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง [ 15 มี.ค. 2564, 09:27 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
458. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,แพทย์แผนไทย และนักวิชาการศึกษา [ 9 มี.ค. 2564, 08:23 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
459. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย [ 3 มี.ค. 2564, 09:11 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน กุมภาพันธ์ 2564

460. ประกาศบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ [ 23 ก.พ. 2564, 10:40 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
461. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีมีเหตุพิเศษ [ 19 ก.พ. 2564, 08:49 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
462. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบฯ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย [ 17 ก.พ. 2564, 14:00 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
463. ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน [ 16 ก.พ. 2564, 15:59 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
464. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,แพทย์แผนไทย และนักวิชาการศึกษา [ 16 ก.พ. 2564, 09:21 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
465. รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ [ 4 ก.พ. 2564, 13:10 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
466. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย [ 2 ก.พ. 2564, 10:59 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
467. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ เข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน [ 2 ก.พ. 2564, 10:11 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน มกราคม 2564

468. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ เข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน [ 18 ม.ค. 2564, 16:32 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
469. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ [ 8 ม.ค. 2564, 13:22 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


เดือน ธันวาคม 2563

470. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ [ 30 ธ.ค. 2563, 13:09 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
471. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่2 และ3 (เพิ่มเติม) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ [ 22 ธ.ค. 2563, 09:35 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
472. ประกาศรับย้าย/รับโอนข้าราชการ [ 17 ธ.ค. 2563, 13:42 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
473. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่2 และ3 (เพิ่มเติม) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ [ 17 ธ.ค. 2563, 13:42 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด


ย้อนกลับ