กรอกใบสมัครออนไลน์ ใบสมัครประเภท : พนักงานราชการ
ขั้นตอนการกรอกใบสมัครงานออนไลน์

1. อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขในการรับสมัครจากประกาศการรับสมัครผ่านทาง บอร์ดหน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ณ ชั้น 5 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร หรือทางเว็บไซต์ https://cpa.go.th

2. อ่านขั้นตอนในการกรอกรับสมัคร/ข้อควรระวังให้ครบถ้วนเรียบร้อย และตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรองก่อนที่จะกดปุ่ม [ดำเนินการกรอกใบสมัคร] เพื่อเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลใบสมัคร

3. กรอกข้อมูลลงใน"แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์"ให้ครบถ้วน โดยในช่องที่มีเครื่องหมาย " * " ผู้สมัครจำเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องข้อมูลนั้นๆ ส่วนในช่องอื่นๆที่ไม่มีเครื่องหมายผู้สมัครสามารถเลือกที่จะไม่กรอกข้อมูลได้ โดยการใส่เคร่องหมาย " - " ในช่องๆนั้น

4. แบบฟอร์มใบสมัครแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษาและอาชีพปัจจุบัน โดยเมื่อกรอกข้อมูลในส่วนนั้นเสร็จสิ้นให้กดปุ่ม [ถัดไป] เพื่อกรอกข้อมูลในส่วนถัดไป เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกส่วนแล้วให้กดปุ่ม [ยืนยัน]

5. เมื่อกดยืนยัน ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูลในส่วนใดให้กดปุ่ม [แก้ไข] ที่อยู่ในส่วนนั้น เพื่อเข้าสู่หน้าแก้ไขข้อมูล หากข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้กดปุ่ม [ส่งใบสมัคร] เพื่อเป็นการยืนยันการส่งใบสมัครสอบ

6. ผู้สมัครสอบสามารถติดตามข่าวการประกาศรายชื่อได้ทาง บอร์ดหน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ณ ชั้น 5 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร หรือทางเว็บไซต์ https://cpa.go.th

7. ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครสอบและพิมพ์ใบสมัครสอบได้ที่เมนู ตรวจสอบสถานะ/พิมพ์ใบสมัคร บนแถบเมนูด้านซ้าย โดยจะสามารถพิมพ์ใบสมัครสอบได้หลังจากที่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแล้วเท่านั้นF

ข้อควรระวัง

1. ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

2. ชื่อ และนามสกุล ที่ผู้สมัครสอบกรอกลงใน "แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน

3. ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ

4. การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนกดปุ่ม [ส่งใบสมัคร] เพราะเมื่อผู้สมัครสอบส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลเกิดความผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของผู้สมัครเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติและผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

5. ผู้สมัครสอบต้องกดปุ่ม [ส่งใบสมัคร] เพื่อเป็นการยืนยันการสมัครสอบ หากผู้สมัครสอบไม่ทำการกดปุ่ม [ส่งใบสมัคร] ถือว่าท่านยังไม่ได้ยืนยันการส่งใบสมัครและจะส่งผลให้การสมัครสอบของท่านเป็นโมฆะ

ลงทำเบียนใหม่ เข้าสู่ระบบ