ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลอัจฉริยะ ระดับ เขตสุขภาพที่ 6 เพื่อเข้าตรวจประเมินโรงพยาบาลอัจฉริยะ ระดับเพชร พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางพัฒนาและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 เเพทย์หญิงชนิดา สยุมภูรุจินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มอบหมายให้เเพทย์หญิงสุภาพร ภู่พิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเเพทย์ คนที่ 1 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลอัจฉริยะ ระดับ เขตสุขภาพที่ 6 เพื่อเข้าตรวจประเมินโรงพยาบาลอัจฉริยะ ระดับเพชร พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางพัฒนาและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนายแพทย์วี โรจนศิรประภา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อประเมินโรงพยาบาลอัจฉริยะ 4 ด้าน (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ,ด้านการบริหารจัดการ ,ด้านการให้บริการ ,ด้านความปลอดภัยและธรรมภิบาล) และ success story พร้อมเยี่ยมชมโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร