โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดนิทรรศการวันเบาหวานโลก 2566 “เบาหวาน รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน”

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงชนิดา สยุมภูรุจินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มอบหมายให้ นายอำนาจ รักษ์งาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการวันเบาหวานโลกภายใต้หัวข้อ “เบาหวาน รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน” บรรยายโดยแพทย์หญิงวรรณพร เอี่ยมวรวุฒิกุล นายแพทย์ชำนาญการ และดำเนินการจัดบูธนิทรรศการเกี่ยวโรคเบาหวาน โดยกลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับคลินิกพิเศษ และทีมสหสาขาวิชาชีพ (กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานโภชนศาสตร์ กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก) ณ บริเวณหน้า OPD ตา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร