ลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจ การเตรียมสถานที่ จัดทำจุดตรวจคัดกรองให้บริการประชาชน

โรงพยาบาลบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 (เวลา 09.00 น.)
แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นำทีมคณะกรรมการการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจ การเตรียมสถานที่ จัดทำจุดตรวจคัดกรองให้บริการประชาชน แยกตามประเภทโรค การบริหารจัดการเตียงในสถานการณ์โควิด 19 ณ โรงพยาบาลบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับรองสถานการณ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอในกรณีฉุกเฉิน ตามนโยบายของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6