ประชุมวิชาการความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยวิถีใหม่ ไร้STROKE ในจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. เเพทย์หญิงสุภาพร ภู่พิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มอบหมายให้ นายเเพทย์พิสิฎฐ์ ชัยประเสริฐสุด รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นประธานในพิธีประชุมวิชาการความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยวิถีใหม่ ไร้STROKE ในจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดขึ้นโดย กลุ่มงานประสาทวิทยา ในกิจกรรมครั้งนี้มีการให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร