การประชุมวิชาการ “มหกรรมคุณภาพการพยาบาล จังหวัดปราจีนบุรี”

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2566 แพทย์หญิงสุภาพร ภู่พิทยา รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มอบหมายให้ นายแพทย์พิสิฏฐ์ ชัยประเสริฐสุด รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “มหกรรมคุณภาพการพยาบาล จังหวัดปราจีนบุรี” โดย คุณอภันตรี ประยูรวงษ์ หัวหน้าพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมวิชาการนี้จัดขึ้น ในวันที่ 25-26 ตุลาคม พ.ศ.2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานด้านการพยาบาล โดยได้รับเกียรติ จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ยศพล เหลืองโสมนภา และ ดร.รุ่งนภา เขียวชะอ่ำ จากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และคุณอรยา เข็มทอง รองหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาบุคลากร วิจัยและนวตกรรมการพยาบาล เป็นผู้วิพากษ์ผลงานวิชาการ ในการนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 80 คน นำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งหมด 54 เรื่อง ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร