การอบรม “Smart Leader ผู้นำยุคใหม่ อภัยภูเบศร”

วันที่ 21-22 กันยายน 2566 เเพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มอบหมายให้ นายแพทย์เอกรินทร์ สาธุเสน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก เป็นประธานในการเปิดการอบรม “Smart Leader ผู้นำยุคใหม่ อภัยภูเบศร” เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ พร้อมด้วยทักษะความเป็นผู้นำของผู้เข้ารับการอบรมรอบด้าน หลากหลายมิติของความคิด เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำที่ดี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรบุคคล มาเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 105 คน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร