การประชุมวิชาการเครือข่ายโรคหัวใจ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 แพทย์หญิงโศรยาธรรมรักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มอบหมายให้ แพทย์หญิงชลาลัย คล้ายพิมพ์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายโรคหัวใจ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดยคณะทำงาน Service Plan หัวใจ จังหวัดปราจีนบุรี ในกิจกรรมครั้งนี้ได้ มีการให้ความรู้แก่บุคลากรในเครือข่ายเพื่อทบทวนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ทันสมัยได้รับเกียรติจากนายแพทย์วรฤทธิ์ เลิศสุวรรณเสรี ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย นายแพทย์สราวุฒิ ธนสมบูรณ์พันธ์ และแพทย์หญิงปาลิดา พึ่งผล อายุรแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นวิทยากรบรรยาย ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ประกอบไปด้วย บุคลากรทางแพทย์ในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 127 คน ณ.ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี