ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2566 ระดับเขต ประเภทบริการ และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดผลการดำเนินงานดีเด่น ตามนโยบาย EMS : Environment, Modernization and Smart Service ตามเกณฑ์ขั้นสูง (The best) เขตสุขภาพที่ 6

วันที่ 8 กันยายน 2566 เเพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2566 ระดับเขต ประเภทบริการ และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดผลการดำเนินงานดีเด่น ตามนโยบาย EMS : Environment, Modernization and Smart Service ตามเกณฑ์ขั้นสูง (The best) เขตสุขภาพที่ 6 ระดับ รพศ./รพท โดยได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินจำนวน 1 ล้านบาท และผ่านการประกวดผลงานวิชาการ ระดับรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลของครีมบัวบกอภัยภูเบศร ที่มีต่อการหายของแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน แผนกศัลยกรรม ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2566 “สาธารณสุขทางทะเลและดิจิทัลเพื่อสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอัยยะปุระ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ขอแสดงความยินดีกับทุกๆความสำเร็จด้วยความยินดียิ่ง