โครงการลดระยะเวลารอคอยการผ่าตัดหลอดเลือด (Vascular access) สำหรับฟอกไต ในเขตสุขภาพที่ 6 วันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิด โครงการลดระยะเวลารอคอยการผ่าตัดหลอดเลือด (Vascular access) สำหรับฟอกไต ในเขตสุขภาพที่ 6 วันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยมีแพทย์หญิงโศรยา ธรรมรัษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ โดยความร่วมมือของ สปสช. เขต 6 ระยอง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ศัลยแพทย์หลอดเลือดและทีมเขตสุขภาพที่ 6จากโรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลพุทธโสธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ประราน Service plan สาขาไต เขตสุขภาพที่ 6 นายแพทย์วรพจน์ เตรียมตระการผล และศูนย์ ODS (One day surgery) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีจำนวนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายจากจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว เลือกการบำบัดทดแทนไต ด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis ได้รับการทำการผ่าตัดเส้นฟอกไต (Vascular Access)จำนวนผู้ป่วยที่ผ่าตัดรวม 56 ราย ในโครงการนี้ นายแพทย์ชุติเดช ตาบองครักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สปสช. มอบ สปสช.เขต 6 ระยอง กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานภายหลังการเตรียมเส้นเลือดฟอกไต (Vascular access) ในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังและเฝ้าระวังความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนผลกระทบรวบรวมรายงานความคืบหน้า สถานการณ์ต่อคณะอนุกรรมการในระดับพื้นที่ (อคม./อปสข.) เพื่อรับทราบอย่างต่อเนื่อง