การอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) สำหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2566 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นำโดย พญ.พลอยไพลิน รัตสัญญา,นพ.เอกรินทร์ สาธุเสน,นพ.ชนิพัฒน์ มีลาภ,พญ.ณัฐธยา ช่อไม้ และ นพ.พรหมภิบาล พรหมสาขา ณ สกลนคร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) สำหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำนวน 2 รุ่น รวม 120 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในการประเมินค้นหาและป้องกันความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น และทักษะด้านการช่วยฟื้นคืนชีพที่ถูกต้องสามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิต ณ ห้องประชุม 201 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร