การตรวจประเมินคุณภาพการพยาบาล ในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 6-8 มิถุนายน พ.ศ.2566 แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นตัวแทนโรงพยาบาลในการต้อนรับ "คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการพยาบาล ในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข" นำโดย อาจารย์สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ ประธานคณะกรรมการ เพื่อเป็นการติดตาม สนับสนุนความก้าวหน้า และความต่อเนื่องของการพัฒนาคุณภาพ และยกระดับคุณภาพการพยาบาล ให้มีมาตราฐานที่สูงยิ่งขึ้ัน และข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ แต่ละหน่วยบริการ ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร