โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช เครือข่ายโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปี 2566

วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้มอบหมายให้ นายแพทย์พิสิฎฐ์ ชัยประเสริฐสุด รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช เครือข่ายโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการเกิดพฤติกรรมทำร้ายตัวเอง สร้างเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง และมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้า โดยจะส่งเสริมให้บุคลากรได้นำองค์ความรู้ไปใช้ ได้ทั้งเชิงเทคนิคและวิชาการ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารธรรมรักษ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร