โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับการบริจาคอวัยวะ จากชายไทย อายุ 51 ปี

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2566 แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มอบหมายให้ นางสาวประกายดาว จิตต์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ร่วมพิธีแสดงความอาลัย และขอขมากรรมผู้บริจาคอวัยวะ ชายไทย อายุ 41 ปี ซึ่งได้รับ ไตทั้ง 2 ข้าง โดยจะมอบให้กับ ศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ผ่านทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อนำไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยะ ในท้ายนี้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเมตตาที่ได้เสียสละบริจาคอวัยวะ เพื่อเป็นการต่อลมหายใจให้อีกหลายชีวิต ความดีที่ไม่มีสิ้นสุดคือ การที่ได้บริจาคอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ ขอให้บุญกุศลที่ได้ทำส่งผลให้ท่านไปสู่ภพภูมิที่ดี และขอให้ครอบครัวของท่านพบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป