โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม ในระดับมัธยมศึกษา

วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2566 แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้มอบหมายให้ นายแพทย์พิสิฎฐ์ ชัยประเสริฐสุด รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม ในระดับมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ สร้างเครือข่ายครูจิตดีระดับชั้นมัธยมศึกษา จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้สามารถดูแลช่วยเหลือ เด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ ความเสี่ยงเรื่องการใช้สารเสพติด ได้รับการดูแล คัดกรอง ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งในจิตใจได้ โดยมีครูระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 40 คน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารธรรมรักษ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร