อบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง " การจัดการปัญหาพฤติกรรมในเด็ก : Practical Point In Management Of Child Behavior Problem "

วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง " การจัดการปัญหาพฤติกรรมในเด็ก : Practical Point In Management Of Child Behavior Problem " โดยมีแพทย์หญิงชนกานต์ มุสิกวงศ์ หัวหน้าแผนกกุมารเวชกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในเด็ก พร้อมทั้งทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และยังให้คำแนะนำให้แก่ผู้ปกครองได้ อีกทั้งยังสามารถประเมินปัญหาที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา และแนวทางส่งต่อการรักษา ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร