โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เข้าร่วมรับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. เเพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะกรรมการ GECC เข้าร่วมรับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประจำปี 2566 ผ่านทางโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยมี นายวชิระ เพ่งผล เป็นประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดยทางโรงพยาบาลมุ่งหวังพัฒนานวัตถกรรม เทคโนโลยี ให้เกิดการบริการประชาชนที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้มารับบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรต่อไป