โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD Network) จังหวัดปราจีนบุรี

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศร เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD Network) จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีแพทย์หญิงชลาลัย คล้ายพิมพ์ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมระบบบริการสุขภาพด้านโรคระบบทางเดินหายใจ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และพัฒนาศักยภาพสถานพยาบาล ของจังหวัดปราจีนบุรีให้เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาที่โรงพยาบาล โดยสิ่งที่เรามุ่งเน้นเป็นสำคัญคือ คุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง ได้มาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร