นิทรรศการวันไตโลก "World Kidney Day" โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566 แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มอบหมายให้แพทย์หญิงสุภาพร ภู่พิทยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ เป็นประธานในพิธีการเปิด นิทรรศการวันไตโลก "World Kidney Day" โดยมีนายแพทย์วรพจน์ เตรียมตระการผล อายุรแพทย์โรคไต เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยไตเทียม 1 กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานโภชนศาสตร์ และกลุ่มงานจิตเวช ในการจัดนิทรรศการ โดยมุ่งเน้น ลดเค็ม ลดความเสี่ยง เพื่อป้องกัน และชะลอความเสื่อมของไต โดยมีค...

ดูเพิ่มเติม