โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับการบริจาคอวัยวะ จากหญิงไทย อายุ 63 ปี โดยได้รับ ไต 2 ข้าง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มอบหมายให้ เภสัชกรหญิงสุธีวรรณ โหตกษาปน์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย แพทย์หญิงสุภาพร ภู่พิทยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ นายแพทย์ศิริพงศ์ ปิติพร หัวหน้าแผนกศัลยกรรม ร่วมพิธีแสดงความอาลัย และขอขมากรรมผู้บริจาคอวัยวะ หญิงไทย อายุ 63 ปี โดยได้รับ ไต 2 ข้าง และมอบให้กับ ศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ผ่านโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อนำไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยะ โดยในการบริจาคอวัยวะครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และสภากาชาดไทย ในการมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ญาติของผู้วายชนม์ ท้ายนี้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรขอขอบคุณท่านผู้มีเมตตา และเสียสละบริจาคอวัยวะเพื่อต่อลมหายใจให้อีกหลายชีวิต ความดีที่ไม่มีสิ้นสุดคือ การบริจาคอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ ขอให้บุญกุศลที่ได้ทำส่งผลให้ท่านไปสู่ภพภูมิที่ดี และขอให้ครอบครัวของท่านพบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป