โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เข้าร่วมการ ประชุมสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานการให้บริการ ODS และ MIS

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นำโดย พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ร่วมการประชุมสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานการให้บริการ ODS และ MIS ในเขตสุขภาพที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ODS และ MIS ในโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินและโรงพยาบาลที่ขอรับการประเมินเพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยมี นพ.วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์ ผู้แทนประธานคณะกรรมการการตรวจฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร