การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และวัณโรค จังหวัดปราจีนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 นายแพทย์สิริเกียรติ เตชะมนูญ นายแพทย์เชียวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และวัณโรค จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี แพทย์หญิงสุภาพร ภู่พิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 กล่าวรายงาน ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเพื่อการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีอย่างประสิทธิภาพ ( CONFERENCE AND WORKSHOP ON HIV LABORATORY TESTS : UPDATE AND CLINICAL APPLICATION ) โดย ดร.เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรม ณ ห้องประธรรมรักษ์ ชั้น 2 อาคารธรรมรักษ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร