งานสัปดาห์ต้อหินโลก 2567

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงชนิดา สยุมภูรุจินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มอบหมายให้ แพทย์หญิงสุภาพร ภู่พิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิด งานสัปดาห์ต้อหินโลก โดยมี นายแพทย์อรรถสิทธิ์ โรจนสกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ กล่าวรายงาน ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมงานสัปดาห์ต้อหินโลกของกลุ่มงานจักษุในวันนี้ได้รับการคัดกรอง การตรวจรักษา และได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคต้อหิน เพื่อการป้องกันและบรรเทาการก่อเกิดโรคในอนาคตต่อไป ภายในงาน มีการให้ความรู้เรื่องต้อหิน โดย พญ.กานต์ธิดา ชูจันทร์ จักษุแพทย์เชี่ยวชาญด้านต้อหิน ในการจัดกิจกรรม มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน จัดกิจกรรม ณ OPD ตา ชั้น 2 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร