สำรวจพื้นที่ออกแบบระบบบริการเชิงรุกภายในโรงพยาบาล

-

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2563
แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
นำคณะกรรมการ EOC COVID-19 ร่วมกันสำรวจพื้นที่ออกแบบระบบบริการเชิงรุกภายในโรงพยาบาล ได้จัดเตรียมสถานที่ในการจัดทำจุดตรวจคัดกรองการให้บริการประชาชน แยกตามประเภทโรคที่มารับบริการ เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงโควิด-19 เชิงรุก และยังได้จัดทำจุดบริการตรวจโรคโควิด-19 สำหรับบุคลากรในสถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมและไม่ให้เกิดผลกระทบในการให้บริการรักษาสุขภาพแก่ประชาชนชาวปราจีนบุรี อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมตามแผนประคองกิจการภายในองค์กร (Business Continuity Plan : BCP) แผนควบคุมโรคติดเชื้อในสถานพยาบาล (Infection prevention control) ให้มีความปลอดภัยอย่างเป็นระบบแก่ผู้ป่วย ผู้มารับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบบริการสุขภาพของจังหวัดปราจีนบุรี