ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

เดือนมกราคม 2018

1. รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 10/2560 [ 04/01/2018 ]

รายละเอียด

2. ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 [ 04/01/2018 ]

รายละเอียด

เดือนพฤศจิกายน 2017

3. ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10/2560 [ 27/11/2017 ]

รายละเอียด

4. สรุปการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 9/2560 [ 27/11/2017 ]

รายละเอียด

5. สรุปการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2560 [ 06/11/2017 ]

รายละเอียด

6. ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2560 [ 06/11/2017 ]

รายละเอียด

เดือนเมษายน 2017

7. รายงานการประชุมประจาเดือน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ครั้งที่ 2/2560 [ 03/04/2017 ]

รายงานการประชุมประจาเดือน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.

รายละเอียด

เดือนธันวาคม 2016

8. ระเบียบวาระการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรครั้งที่ 9/2559 [ 26/12/2016 ]

ระเบียบวาระการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรครั้งที่ 9/2559

รายละเอียด

9. สรุปวาระการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรครั้งที่ 8/2559 [ 26/12/2016 ]

สรุปวาระการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 8/2559

รายละเอียด

เดือนกันยายน 2016

10. ระเบียบวาระการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 8 กย 59 [ 08/09/2016 ]

ระเบียบวาระการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 8 กย 59

รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ