ข่าวประชาสัมพันธ์

รอบรั้วโรงพยาบาล

เดือนมกราคม 2017

1. แผนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือแพทย์ปี 2560 [ 10/01/2017 ]

แผนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือแพทย์ปี 2560

รายละเอียด

2. แผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2560 [ 10/01/2017 ]

แผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2560

รายละเอียด

3. แผนการปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ วัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2560 [ 10/01/2017 ]

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ วัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2560

รายละเอียด

4. แผนการปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2560 [ 10/01/2017 ]

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2560

รายละเอียด

5. แผนการปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 10/01/2017 ]

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียด

6. แผนการปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ ปี 2560 [ 10/01/2017 ]

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ ปี 2560

รายละเอียด