ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสอบราคา

เดือนธันวาคม 2020

1. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15/12/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

2. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 07/12/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 07/12/2020 ]

รายละเอียด

4. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 02/12/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

5. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 02/12/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์ผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่า ไหล่ สะโพก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 02/12/2020 ]

รายละเอียด

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 02/12/2020 ]

รายละเอียด

8. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง ๕ หัวตรวจ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 01/12/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนพฤศจิกายน 2020

9. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30/11/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

10. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจต่อเนื่อง ชนิด Non-Invasive โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27/11/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

11. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27/11/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

12. ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเตรียมสำเร็จ จำนวน 41 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27/11/2020 ]

รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

13. ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 6 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 26/11/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

14. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดัน ขนาดใหญ่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23/11/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

15. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทำฝ้าและเปลี่ยนหลอดไฟ โอพีดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18/11/2020 ]

รายละเอียด

16. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13/11/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

17. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจต่อเนื่อง ชนิด Non-Invasive โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13/11/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

18. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 6 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11/11/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

19. ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่า ไหล่ สะโพก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10/11/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

20. ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10/11/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

21. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง ๕ หัวตรวจ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10/11/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

22. ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10/11/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 09/11/2020 ]

รายละเอียด

24. ประกาศร่างประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเตรียมสำเร็จ จำนวน 41 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 09/11/2020 ]

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ หุ่นฝึกการช่วยชีวิตชี่นสูง (ALS) ผุ้ใหญ่ พร้อมชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรแกรมได้ชนิดไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 09/11/2020 ]

รายละเอียด

26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องล้างเครื่องมืออัลตร้าโซนิค ชนิด ๓ หลุมล้าง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 09/11/2020 ]

รายละเอียด

27. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 04/11/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

28. ประกาศประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็ก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 04/11/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

29. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 04/11/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

30. ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 03/11/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนตุลาคม 2020

31. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทำฝ้าและเปลี่ยนหลอดไฟ โอพีดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29/10/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

32. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 15,000 ภาพ วิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding) [ 29/10/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

33. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่า ไหล่ สะโพก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28/10/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

34. ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกการช่วยชีวิตชั้นสูง (ALS) ผู้ใหญ่ พร้อมชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรแกรมได้ ชนิดไร้สาย จำนวน ๑ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20/10/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

35. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20/10/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

36. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน ๑๕,๐๐๐ ภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20/10/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

37. ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wifi) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19/10/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเปลี่ยนฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็นอาคาร ๕๘ ปี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16/10/2020 ]

รายละเอียด

39. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัลตร้าโซนิค ชนิด ๓ หลุมล้าง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16/10/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

40. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wifi) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/10/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนกันยายน 2020

41. ประกาศประกวดราคาซื้อ SYRINGE DISPOSABLE จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30/09/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

42. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30/09/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

43. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม สนามหญ้า และต้นไม้ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29/09/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

44. ประกาศประกวดราคาจ้างเปลี่ยนฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็นอาคาร ๕๘ ปี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24/09/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

45. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ SYRINGE DISPOSABLE จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/09/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

46. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม สนามหญ้า และต้นไม้ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/09/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

47. ประกาศประกวดราคาIV CATHETER จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/09/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

48. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/09/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/09/2020 ]

รายละเอียด

50. ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเปลี่ยนฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็นอาคาร ๕๘ ปี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14/09/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

51. ประกาศประกวดราคาซื้อไหมเย็บแผล จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14/09/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

52. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ IV CATHETER จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11/09/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

53. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10/09/2020 ]

รายละเอียด

54. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ น้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 จำนวน 4,032 test [ 03/09/2020 ]

รายละเอียด

55. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือดและภูมิคุ้มกัน สำหรับระบบการจัดการและตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ จำนวน ๕๕ รายการ [ 03/09/2020 ]

รายละเอียด

56. ประกวดราคาซื้อยา ROSUVASTATIN TAB 10 MG จำนวน 44,800 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 01/09/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

57. ประกวดราคาซื้อยา NOREPINEPHRINE INJ 4 MG/4ML จำนวน 11,500 ampoule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 01/09/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

58. ประกวดราคาซื้อยา ENALAPRIL TAB 5 MG 2,100,000 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 01/09/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

59. ประกวดราคาซื้อยา THEOPHYLLINE CR CAP 200 MG จำนวน 310,000 capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 01/09/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนสิงหาคม 2020

60. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29/08/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

61. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28/08/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

62. ประกวดราคาซื้อยา GANCICLOVIR INJ 500MG/10ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26/08/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

63. ประกวดราคาซื้อยา PARECOXIB INJ 40 MG/2ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26/08/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

64. ประกวดราคาซื้อยา ILOPROST INJ 20 MCG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26/08/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

65. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมา ทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20/08/2020 ]

รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

66. ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารผู้ป่วยทางสายยางจำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20/08/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

67. ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20/08/2020 ]

รายละเอียด

68. ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19/08/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

69. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19/08/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

70. ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 จำนวน 4,032 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19/08/2020 ]

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 ส.ค. 63 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

71. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงตึกสูติกรรมพิเศษรวม 1 เป็นศูนย์เครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 งาน ด้วยเงินบริจาค [ 19/08/2020 ]

รายละเอียด

72. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อไหมเย็บแผล จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13/08/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

73. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารผู้ป่วยทางสายยาง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10/08/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

74. ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือดและภูมิคุ้มกันสำหรับระบบการจัดการและตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ จำนวน ๕๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 07/08/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

75. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 07/08/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

76. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 จำนวน 4,032 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 07/08/2020 ]

รายละเอียด

77. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 05/08/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

78. ประกาศประกวดราคาซื้อHYALURONATE SODIUM ๑.๘% จำนวน ๑,๐๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 03/08/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

79. ประกาศประกวดราคาวซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 03/08/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนกรกฎาคม 2020

80. ร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือดและภูมิคุ้มกันสำหรับระบบการจัดการและตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ จำนวน ๕๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30/07/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

81. ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CD4 จำนวน 4,000 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30/07/2020 ]

รายละเอียด

82. ประกาศประกวดราคาซื้อยา Esomeprazole Tab 40 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30/07/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

83. ประกาศประกวดราคาซื้อยา Ipratropium bromide 20 mcg/dose+fenoterol hydrobromide 50 mcg/dose pressuresed inhalation solution 200 dose ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30/07/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

84. ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sodium hyaluronate inj 20 mg/2ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30/07/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

85. ประกาศประกวดราคาซื้อยา Nicardipine inj 2 mg/2ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30/07/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

86. ประกาศประกวดราคาซื้อยา Carvedilol tab 12.5 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/07/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

87. ประกาศประกวดราคาซื้อยา FLUTICASONE 50 MCG/DOSE+SALMETEROL 25 MCG/DOSE PRESSURISED INHALATION SUSPENTION 120 DOSE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/07/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

88. ประกาศประกวดราคาซื้อยา IPRATROPIUM BROMIDE 12.5 MG/100 ML+FENOTEROL HYDROBROMIDE 31.25 MG/100 ML NEBULISER SOLUTION 4 ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/07/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

89. ประกาศประกวดราคาซื้อยา IOPROMIDE INJ 31.17G/50ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/07/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

90. ประกาศประกวดราคาซื้อยา RABIES VACCINE (VERO) INJ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/07/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

91. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/07/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

92. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ [ 21/07/2020 ]

รายละเอียด

93. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อHYALURONATE SODIUM ๑.๘% จำนวน ๑,๐๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16/07/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

94. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16/07/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

95. ประกวดราคาจัดซื้อแผ่นทดสอบระดับน้ำตาลในเลือดรวมเข็มเจาะ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding [ 15/07/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

96. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CD๔ จำนวน ๓๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15/07/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

97. ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13/07/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

98. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13/07/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

99. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 01/07/2020 ]

รายละเอียด

เดือนมิถุนายน 2020

100. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30/06/2020 ]

รายละเอียด

101. ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30/06/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

102. ประกวดราคาจ้างสำรวจพร้อมจัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์พร้อมบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมบริหารจัดการระบบงานพัสดุแบบออนไลน์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30/06/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

103. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๘ คน ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30/06/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

104. ประกาศประกวดราคาซื้อยา Linagliptin tab 5 mg จำนวน 90,000 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24/06/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

105. ประกาศประกวดราคาซื้อยา Raloxifene tab 60 mg จำนวน 17,360 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24/06/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

106. ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22/06/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

107. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 8 รายการด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding) [ 22/06/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

108. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในแผนกสูติ-นรีเวช อาคารชินวันทนานนท์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22/06/2020 ]

รายละเอียด

109. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๘ คน ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16/06/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

110. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15/06/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

111. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 8 รายการด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding) [ 12/06/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

112. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ 18 ชุด [ 12/06/2020 ]

รายละเอียด

113. ประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือแบบไม่มีแป้ง จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/06/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

114. ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน ด้วยเงินบริจาค [ 11/06/2020 ]

รายละเอียด

115. ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 08/06/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

116. ประกาศประกวดราคาซื้อยา PERITONEAL DIALYSIS 1.5% 5 L จำนวน 8,000 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 08/06/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

117. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในแผนกสูติ-นรีเวช อาคารชินวันทนานนท์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 08/06/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

118. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อถุงมือแบบไม่มีแป้ง จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 02/06/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนพฤษภาคม 2020

119. ประกาศประกวดราคาซื้อยา INSULIN MIXED 70/30 INJ 100 IU/ML 10 ML จำนวน 11,000 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29/05/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

120. ประกาศประกวดราคาซื้อยา DIACEREIN CAP 50 MG จำนวน 72,000 capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29/05/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

121. ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและน้ำยา SC๘๐ ๓๐๐/๓๐ Full-la จำนวน ๓๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29/05/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

122. ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสายยางสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29/05/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

123. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28/05/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

124. ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงตกแต่งภายในแผนกสูติ-นรีเวช อาคารชินวันทนานนท์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ งาน [ 28/05/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

125. ประกาศประกวดราคาซื้อยา PERITONEAL DIALYSIS ICODEXTRIN 7.5% 2L จำนวน 840 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26/05/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

126. ประกาศประกวดราคาซื้อยา PERITONEAL DIALYSIS 2.5% 5 L จำนวน 1,040 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26/05/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

127. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อยา PERITONEAL DIALYSIS 1.5% 5 L จำนวน 8,000 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26/05/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

128. ประกวดราคาซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 97 รายการด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding) [ 26/05/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

129. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/05/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

130. ประกาศประกวดราคาซื้อยา NSS IRRIGATION 1000 ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20/05/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

131. ประกาศประกวดราคาซื้อยา NSS INJ 1000 ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20/05/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

132. ประกาศประกวดราคาซื้อยา NSS INJ 100 ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20/05/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

133. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารทางสายยางสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19/05/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

134. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและน้ำยา SC๘๐ ๓๐๐/๓๐ Full-la จำนวน ๓๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18/05/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

135. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อถุงมือแบบไม่มีแป้ง จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18/05/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

136. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 97 รายการด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding) [ 15/05/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

137. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนขยะติดเชื้อไปกำจัด จำนวนประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 07/05/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนเมษายน 2020

138. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้า) จำนวน ๓๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27/04/2020 ]

รายละเอียด

139. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27/04/2020 ]

รายละเอียด

140. ประกาศประกวดราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๗๙๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24/04/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

141. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนขยะติดเชื้อไปกำจัด จำนวนประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22/04/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

142. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/04/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

143. ประกาศประกวดราคาซื้อยา ERYTHROPOIETIN INJ 3000 IU/0.3 ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/04/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

144. ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14/04/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

145. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กกำทอนขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ เทสลา (MRI) จำนวน ๗๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13/04/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

146. ประกาศประกวดราคาซื้อยา DARBEPOETIN ALFA 40 MCG/0.5 ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11/04/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

147. ประกาศประกวดราคาซื้อยา D-5-S/2 100 ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11/04/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

148. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนชุดคอนโทรลลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ PIONEER ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๑,๖๐๐ Kg. จำนวน ๒ ชุด รับส่งผู้โดยสาร ๖ ชั้น จำนวน ๑ งาน [ 11/04/2020 ]

รายละเอียด

149. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ slices จำนวน ๓๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 08/04/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

150. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 08/04/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

151. ประกาศประกวดราคาซื้อยา Calcium polystyrene sulfonate powder5 G ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 03/04/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

152. ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานอาคารเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 02/04/2020 ]

รายละเอียด

เดือนมีนาคม 2020

153. ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้า) จำนวน ๓๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30/03/2020 ]

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

154. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27/03/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

155. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26/03/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

156. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องย้อมสไลด์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26/03/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

157. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กกำทอนขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ เทสลา (MRI) จำนวน ๗๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26/03/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

158. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ slices จำนวน ๓๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26/03/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

159. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส เอชไอวี (HIV RNA) ในกระแสเลือด จำนวน ๒,๕๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23/03/2020 ]

รายละเอียด

160. ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๒๔๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23/03/2020 ]

รายละเอียด

161. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/03/2020 ]

รายละเอียด

162. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานอาคารเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10/03/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

163. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายด้วย Shock Wave Lithotripsy จำนวน ๔๐๐ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 09/03/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

164. ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวี (HIV RNA) ในกระแสเลือด จำนวน ๒,๕๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 05/03/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

165. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๒๔๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 05/03/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

166. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องย้อมสไลด์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 05/03/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

167. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 05/03/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

168. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นครั้งที่ ๒ [ 05/03/2020 ]

รายละเอียด

169. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 04/03/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

170. ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 04/03/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนกุมภาพันธ์ 2020

171. ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานอาคารเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28/02/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

172. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25/02/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

173. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้า) จำนวน ๓๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25/02/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

174. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 21/02/2020 ]

จ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายด้วย Shock Wave Lithotripsy จำนวน ๔๐๐ ราย

รายละเอียด

175. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายด้วย Shock Wave Lithotripsy จำนวน ๔๐๐ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/02/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

176. ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมท คอนโทล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นครั้งที่ ๒ [ 20/02/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

177. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารสกัดกัญชาให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโทกราฟี (Preparative High Performance Liquid Chromatography) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19/02/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

178. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกลั่นระดับโมเลกุลน้ำมันกัญชาให้เข้มข้นภายใต้ระบบสุญญากาศ (Molecular Distillation) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19/02/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

179. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารแบบโครมาโตกราฟีของเหลว (HPLC)+ set เครื่องเตรียมตัวอย่างโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19/02/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

180. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สาระสำคัญในกัญชาแบบโครมาโตกราฟีของเหลว (HPLC cannabis potency testing) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19/02/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

181. ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18/02/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

182. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดซูเปอร์คลิติคอล 24 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/02/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

183. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะชนิดโค้งงอได้ พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณความละเอียดสูง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/02/2020 ]

รายละเอียด

184. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/02/2020 ]

รายละเอียด

185. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14/02/2020 ]

รายละเอียด

186. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงเอออร์ตาร์ (IABP) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14/02/2020 ]

รายละเอียด

187. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจพร้อมระบบวีดิทัศน์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14/02/2020 ]

รายละเอียด

188. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องกลั่นระดับโมเลกุลน้ำมันกัญชาให้เข้มข้นภายใต้ระบบสุญญากาศ (Molecular Distillation) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง [ 11/02/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

189. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารสกัดกัญชาให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโทกราฟี (Preparative High Performance Liquid Chromatography) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง [ 11/02/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

190. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารแบบโครมาโตกราฟีของเหลว (HPLC) + set เครื่องเตรียมตัวอย่าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง [ 11/02/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

191. ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สาระสำคัญในกัญชาแบบโครมาโตกราฟีของเหลว (HPLC cannabis potency testing) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 1 เครื่อง [ 11/02/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

192. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๔ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 07/02/2020 ]

รายละเอียด

193. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 07/02/2020 ]

รายละเอียด

194. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดซูเปอร์คลิติคัล (Supercritical fluid extraction) ๒๔ ลิตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 06/02/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

195. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแยกไขและแวกซ์ของน้ำมันกัญชาโดยการแช่เยือกแข็ง (Winterisation Set) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 06/02/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

196. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความคงสภาพ (stability testing) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 06/02/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนมกราคม 2020

197. ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะชนิดโค้งงอได้ พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณความละเอียดสูง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31/01/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

198. ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31/01/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

199. ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31/01/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

200. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดอาหารสด และเนื้อสัตว์ จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31/01/2020 ]

รายละเอียด

201. ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28/01/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

202. ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจพร้อมระบบวีดิทัศน์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28/01/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

203. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงเอออร์ตาร์ (IABP) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28/01/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

204. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะชนิดโค้งงอได้ พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณความละเอียดสูง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27/01/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

205. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24/01/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

206. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๔ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24/01/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

207. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23/01/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

208. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ๋โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23/01/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

209. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจพร้อมระบบวีดิทัศน์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/01/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

210. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงเอออร์ตาร์ (IABP) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/01/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

211. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/01/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

212. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๔ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/01/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

213. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/01/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

214. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดอาหารสด และเนื้อสัตว์ จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/01/2020 ]

ราคากลาง

215. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหู จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/01/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

216. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องผลิตสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธิเฉพาะเจาะจง [ 17/01/2020 ]

รายละเอียด

217. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งท่อระบบแก็สทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ [ 14/01/2020 ]

รายละเอียด

218. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหู จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10/01/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

219. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 09/01/2020 ]

รายละเอียด

220. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุทันตกรรม รวม ๑๐ หมวด จำนวน ๓๑๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 09/01/2020 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนธันวาคม 2019

221. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27/12/2019 ]

รายละเอียด

222. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและควบคุมอากาศห้องแยกโรค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26/12/2019 ]

รายละเอียด

223. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุ ทันตกรรม รวม ๑๐ หมวด จำนวน ๓๑๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24/12/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

224. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนคอนโทรลลิฟต์ [ 20/12/2019 ]

รายละเอียด

225. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า 120 KVA [ 20/12/2019 ]

รายละเอียด

226. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19/12/2019 ]

รายละเอียด

227. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16/12/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

228. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษา พร้อมสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ รวม ๒๒ รายการ จำนวน ๓๗๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 04/12/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

229. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายด้วย Shock Wave Lithotripsy จำนวน ๔๐๐ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 04/12/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนพฤศจิกายน 2019

230. ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบระดับน้ำตาลในเลือดรวมเข็มเจาะ จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22/11/2019 ]

รายละเอียด

231. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษา พร้อมสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ รวม ๒๒ รายการ จำนวน ๓๗๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20/11/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

232. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายด้วย Shock Wave Lithotripsy จำนวน ๔๐๐ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20/11/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

233. ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19/11/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

234. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19/11/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

235. ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบระดับน้ำตาลในเลือดรวมเข็มเจาะ จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 01/11/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนตุลาคม 2019

236. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน ๑๓,๓๑๘ ภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31/10/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

237. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส และขนม จำนวน ๑๕๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31/10/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

238. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ระหว่างอาคารอาคารอุบัติเหตุ ๔ ชั้น กับอาคารอื่นๆ ภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21/10/2019 ]

รายละเอียด

239. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน ๑๓,๓๑๘ ภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/10/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

240. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส และขนม จำนวน ๑๕๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/10/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

241. ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบระดับน้ำตาลในเลือดรวมเข็มเจาะ จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18/10/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

242. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/10/2019 ]

รายละเอียด

เดือนกันยายน 2019

243. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินเดิม ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๒๔ ตารางเมตร เป็นห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกเด็ก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27/09/2019 ]

รายละเอียด

244. ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26/09/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

245. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อถุงมือแบบไม่มีแป้ง จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25/09/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

246. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20/09/2019 ]

รายละเอียด

247. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20/09/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

248. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19/09/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

249. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม สนามหญ้า และต้นไม้ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19/09/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

250. ประกาศประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบ Column Agglutination Technique (CAT) จำนวน ๔๓,๕๐๐ Tests ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/09/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

251. ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเตรียมสำเร็จ จำนวน ๓๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/09/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

252. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อถุงมือแบบไม่มีแป้ง จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11/09/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

253. ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (CR&PACS) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11/09/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

254. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10/09/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

255. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 06/09/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

256. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม สนามหญ้า และต้นไม้ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 06/09/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

257. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CD๔ จำนวน ๓,๐๐๐ Tests ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 06/09/2019 ]

รายละเอียด

258. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบ Column Agglutination Technique (CAT) จำนวน ๔๓,๕๐๐ Tests ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 05/09/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

259. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือดและภูมิคุ้มกันสำหรับระบบการจัดการและตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ จำนวน ๖๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 05/09/2019 ]

รายละเอียด

260. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 04/09/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

261. ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเตรียมสำเร็จ จำนวน ๓๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 03/09/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

262. ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 03/09/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

263. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนขยะติดเชื้อไปกำจัด จำนวนประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 02/09/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

264. ประกาศร่างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (CR&PACS) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 02/09/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

265. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 02/09/2019 ]

รายละเอียด

เดือนสิงหาคม 2019

266. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินเดิม ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๒๔ ตารางเมตร เป็นห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกเด็ก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30/08/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

267. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22/08/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

268. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนขยะติดเชื้อไปกำจัด จำนวนประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22/08/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

269. ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22/08/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

270. ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินเดิม ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๒๔ ตารางเมตร เป็นห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกเด็ก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22/08/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

271. ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CD๔ จำนวน ๓,๐๐๐ Tests ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15/08/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

272. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14/08/2019 ]

รายละเอียด

273. ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและน้ำยา SC๘๐ ๓๐๐/๓๐ Full-la จำนวน ๒๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 06/08/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

274. ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือดและภูมิคุ้มกันสำหรับระบบการจัดการและตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ จำนวน ๖๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 06/08/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

275. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CD๔ จำนวน ๓,๐๐๐ Tests ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 02/08/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

276. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 02/08/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนกรกฎาคม 2019

277. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อถุงมือแบบไม่มีแป้ง จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31/07/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

278. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือดและภูมิคุ้มกันสำหรับระบบการจัดการและตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ จำนวน ๖๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30/07/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

279. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและน้ำยา SC๘๐ ๓๐๐/๓๐ Full-la จำนวน ๒๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19/07/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

280. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (ผ่าตัดต้อกระจก) จำนวน 150 ราย ด้วยเงินบริจาค [ 19/07/2019 ]

รายละเอียด

281. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง Simulation-Based learning Medical Education SBME ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19/07/2019 ]

รายละเอียด

282. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19/07/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

283. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/07/2019 ]

รายละเอียด

284. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิจัย Demand size ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11/07/2019 ]

รายละเอียด

285. ประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางชีวภาพสำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ ๑ ชม. จำนวน ๑,๗๖๘ ชิ้น [ 03/07/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนมิถุนายน 2019

286. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาสุขภาพอาเซียน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26/06/2019 ]

รายละเอียด

287. ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสายยางสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/06/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

288. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง Simulation-Based learning Medical Education SBME ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/06/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

289. ประกาศประกวดราคาจ้างวิจัย Demand size ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/06/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

290. ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง Simulation-Based learning Medical Education SBME ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13/06/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

291. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/06/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

292. ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 08/06/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

293. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและลิฟต์บรรทุก จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 07/06/2019 ]

รายละเอียด

294. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๘ คน ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 07/06/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

295. ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาสุขภาพอาเซียน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 07/06/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

296. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอาหารทางสายยางสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 05/06/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนพฤษภาคม 2019

297. ประกาศประกวดราคาซื้อ IV SET จำนวน ๙๒,๐๐๐ SET ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30/05/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

298. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27/05/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

299. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27/05/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

300. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐๐๐๐ ลักซ์หลอดแอลอีดี จำนวน ๑ โคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27/05/2019 ]

รายละเอียด

301. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 8 คน ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24/05/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

302. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางชีวภาพสำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ ๑ ชม. จำนวน ๑,๗๖๘ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/05/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

303. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อ IV SET จำนวน ๙๒,๐๐๐ SET ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15/05/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

304. ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบศูนย์สั่งการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (AOC : Ambulance Operation Center) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13/05/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

305. ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบ Modified C Shape จำนวน ๔๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10/05/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

306. ประกาศประกวดราคาซื้อ STERRAD ๑๐๐S CASSETTE จำนวน ๒๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 01/05/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

307. ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกัน 5 คน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 01/05/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนเมษายน 2019

308. ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน ๑ โคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30/04/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

309. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบศูนย์สั่งการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (AOC : Ambulance Operation Center) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25/04/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

310. ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบ Modified C Shape จำนวน ๔๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23/04/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

311. ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ (ห้องสวนหัวใจ) จำนวน ๓๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19/04/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

312. ร่างประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน ๑ โคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19/04/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

313. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางชีวภาพสำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ ๑ ชม. จำนวน ๑,๗๖๘ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/04/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

314. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส และขนม จำนวน ๑๖๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11/04/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

315. ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อSTERRAD ๑๐๐S CASSETTE จำนวน ๒๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11/04/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

316. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมพรภูเบศร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 02/04/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

317. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส และขนม จำนวน ๑๖๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 01/04/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนมีนาคม 2019

318. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ (ห้องสวนหัวใจ) จำนวน ๓๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28/03/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

319. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกัน ๕ คน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27/03/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

320. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบ CALL CENTERSYSTEM FOR EMS จำนวน 1 งาน [ 26/03/2019 ]

รายละเอียด

321. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบ Modified C Shape จำนวน ๔๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26/03/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

322. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมพรภูเบศร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22/03/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

323. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เลนส์เเก้วตาเทียม ชนิดนิ่มพับได้ เเบบ Modified C Shape จำนวน ๔๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/03/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

324. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18/03/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

325. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 06/03/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

326. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 13 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 05/03/2019 ]

รายละเอียด

เดือนกุมภาพันธ์ 2019

327. ประกาศประกวดราคาซื้อ ไหมเย็บแผล จำนวน ๒๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26/02/2019 ]

รายละเอียด

328. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อไหมเย็บแผล จำนวน ๒๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 08/02/2019 ]

รายละเอียด

329. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องผลิตสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 06/02/2019 ]

รายละเอียด

330. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 05/02/2019 ]

รายละเอียด

331. ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๑๓ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 01/02/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนมกราคม 2019

332. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์และบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31/01/2019 ]

รายละเอียด

333. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28/01/2019 ]

รายละเอียด

334. ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24/01/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

335. ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 120 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 [ 21/01/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

336. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) [ 21/01/2019 ]

รายละเอียด

337. ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18/01/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

338. ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและน้ำยา SC๘๐ ๓๐๐/๓๐ Full-la จำนวน ๒๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18/01/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

339. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๑๓ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18/01/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

340. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตสูญญากาศ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18/01/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

341. ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๘๙๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18/01/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

342. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์และบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11/01/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

343. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยูนิตทันตกรรม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 08/01/2019 ]

รายละเอียด

344. ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตสูญญากาศ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 07/01/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

345. ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 03/01/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

346. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 120 เครื่อง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 [ 02/01/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

347. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์และบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 02/01/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

348. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๘๙๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 02/01/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

349. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 02/01/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

350. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและน้ำยา SC๘๐ ๓๐๐/๓๐ Full-la จำนวน ๒๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 02/01/2019 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนธันวาคม 2018

351. ประกาศประกวดราคาซื้อ จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๓,๔๐๐ ครั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27/12/2018 ]

รายละเอียด

352. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24/12/2018 ]

รายละเอียด

353. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20/12/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

354. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งหลังคาผ้าใบระบบเปิด-ปิดได้ จำนวน 1 งาน [ 20/12/2018 ]

รายละเอียด

355. ประกาศประกวดราคาซื้อ GLOVE DISPOSABLE จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18/12/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

356. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11/12/2018 ]

รายละเอียด

357. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) [ 11/12/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนพฤศจิกายน 2018

358. ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30/11/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

359. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30/11/2018 ]

รายละเอียด

360. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 120 เครื่อง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28/11/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

361. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 81 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28/11/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

362. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อรองรับการเชือมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28/11/2018 ]

รายละเอียด

363. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิตเป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28/11/2018 ]

รายละเอียด

364. ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28/11/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

365. ประกาศประกวดราคาซื้อ STERRAD ๑๐๐S CASSETTE จำนวน ๒๐๐ เซ็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26/11/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

366. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ GLOVE DISPOSABLE จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26/11/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

367. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23/11/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

368. ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดทดสอบทางชีวภาพสำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ ๑ ชม. จำนวน ๑,๗๖๘ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23/11/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

369. ประกาศประกวดราคาซื้อ IV SET จำนวน ๙๒,๐๓๔ SET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23/11/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

370. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/11/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

371. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับหูคนพิการ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20/11/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

372. ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20/11/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

373. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งสายไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาคารอุบัติเหตุไปยังอาคาร 114 เตียง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16/11/2018 ]

รายละเอียด

374. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15/11/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

375. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 81 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX [ 14/11/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

376. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14/11/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

377. ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและน้ำยา SC๘๐ ๓๐๐/๓๐ Full-la จำนวน ๒๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/11/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

378. ประกาศประกวดราคา SUCTION BAG DISP จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/11/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

379. ประกาศประกวดราคาซื้อ SYRINGE DISPOSABLE จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/11/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

380. ประกาศประกวดราคาซื้อ เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๓ หมวด จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/11/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

381. ประกาศประกวดราคาซื้อ HYALURONATE SODIUM ๑.๘% จำนวน ๙๙๒ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/11/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

382. ประกาศประกวดราคาซื้อ น้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๒๓๐ แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/11/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

383. ประกาศประกวดราคาซื้อ TOTAL PLUS PAK ๒๓G. ๕.๐ CPM จำนวน ๑๑๕ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/11/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

384. ประกาศประกวดราคาซื้อ CVC SET ๒ - LUMEN ๗ FR x ๒๐ CM จำนวน ๕๘๖ เซ็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/11/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

385. ประกาศประกวดราคาซื้อ GAUZE จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/11/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

386. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/11/2018 ]

รายละเอียด

387. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นฝึกฟังเสียงหัวใจและปอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 08/11/2018 ]

รายละเอียด

388. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ GAUZE จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 02/11/2018 ]

รายละเอียด

เดือนตุลาคม 2018

389. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและน้ำยา SC๘๐ ๓๐๐/๓๐ Full-la จำนวน ๒๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31/10/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

390. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ SYRINGE DISPOSABLE จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31/10/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

391. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ น้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๒๓๐ แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31/10/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

392. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31/10/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

393. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๓ หมวด จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31/10/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

394. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อHYALURONATE SODIUM ๑.๘% จำนวน ๙๙๒ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31/10/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

395. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อTOTAL PLUS PAK ๒๓G. ๕.๐ CPM จำนวน ๑๑๕ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31/10/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

396. ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29/10/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

397. ประกวดราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29/10/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

398. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ SUCTION BAG DISP จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29/10/2018 ]

รายละเอียด

399. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อCVC SET ๒ - LUMEN ๗ FR x ๒๐ CM จำนวน ๕๘๖ เซ็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29/10/2018 ]

รายละเอียด

400. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22/10/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

401. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ GLOVE DISPOSABLE จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22/10/2018 ]

รายละเอียด

402. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ STERRAD ๑๐๐S CASSETTE จำนวน ๒๐๐ เซ็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22/10/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

403. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดทดสอบทางชีวภาพสำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ ๑ ชม. จำนวน ๑,๗๖๘ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22/10/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

404. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ IV SET จำนวน ๙๒,๐๓๔ SET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22/10/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

405. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18/10/2018 ]

รายละเอียด

406. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย รวม ๒ หมวด จำนวน ๑๔๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16/10/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

407. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16/10/2018 ]

รายละเอียด

408. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/10/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

409. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/10/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

410. ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/10/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

411. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๒๐๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 12/10/2018 ]

รายละเอียด

412. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 12/10/2018 ]

รายละเอียด

413. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและน้ำยา SC๘๐ ๓๐๐/๓๐ Full-la จำนวน ๒๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/10/2018 ]

รายละเอียด

414. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉิน เพื่อพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11/10/2018 ]

รายละเอียด

415. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 09/10/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

416. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 09/10/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

417. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล ๗ ชั้น ๔๐ ยูนิต (๘๐ ห้อง) เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๓๓๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 09/10/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

418. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย รวม ๒ หมวด จำนวน ๑๔๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 08/10/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

419. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 08/10/2018 ]

รายละเอียด

420. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 04/10/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

421. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อSYRINGE DISPOSABLE จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 03/10/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

422. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ น้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๒๓๐ แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 03/10/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

423. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อTOTAL PLUS PAK ๒๓G. ๕.๐ CPM จำนวน ๑๑๕ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 02/10/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

424. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อHYALURONATE SODIUM ๑.๘% จำนวน ๙๙๒ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 02/10/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

425. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 02/10/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

426. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๓ หมวด จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 02/10/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

427. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 01/10/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

428. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 01/10/2018 ]

รายละเอียด

เดือนกันยายน 2018

429. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล ๗ ชั้น ๔๐ ยูนิต (๘๐ ห้อง) เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๓๓๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25/09/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

430. ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Thyroid Hormone, Tumor Marker, Fertility Hormone และ Metabolic จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24/09/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

431. ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉิน เพื่อพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18/09/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

432. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ รถตู้พยาบาลฉุกเฉิน เพื่อพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11/09/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

433. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 07/09/2018 ]

รายละเอียด

434. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ขนขยะติดเชื้อไปกำจัด จำนวนประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 06/09/2018 ]

รายละเอียด

เดือนสิงหาคม 2018

435. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม ๓ หมวด จำนวน ๒๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31/08/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

436. ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ขนขยะติดเชื้อไปกำจัด จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31/08/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

437. ประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 202 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31/08/2018 ]

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางอีเมล์ [email protected] หรือช่องทางตามกรมบัญชีกลางกำหนด โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 10 กันยายน 2561 ผ่านทาง www.gprocurement.go.th ในเวลาราชการเท่านั้น

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

438. ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Thyroid Hormone, Tumor Marker, Fertility Hormone และ Metabolic จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31/08/2018 ]

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 037-211088 ต่อ 2537 จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

439. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภทน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31/08/2018 ]

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางอีเมล์ [email protected] หรือช่องทางตามกรมบัญชีกลางกำหนด โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 10 กันยายน 2561 ผ่านทาง www.gprocurement.go.th ในเวลาราชการเท่านั้น

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

440. ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30/08/2018 ]

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางอีเมล์ [email protected] หรือช่องทางตามกรมบัญชีกลางกำหนด โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 3 กันยายน 2561 ผ่านทาง www.gprocurement.go.th ในเวลาราชการเท่านั้น

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

441. ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 202 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23/08/2018 ]

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 037-211088 ต่อ 2537 จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

442. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22/08/2018 ]

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

443. ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภทน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/08/2018 ]

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 037-211088 ต่อ 2537 จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

444. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม ๓ หมวด จำนวน ๒๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/08/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

445. ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต (Blood Bag) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16/08/2018 ]

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 037-211088 ต่อ 2537 จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

446. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16/08/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

447. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10/08/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

448. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 09/08/2018 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 -15 สิงหาคม 2561

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

449. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 700000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 09/08/2018 ]

รายละเอียด

450. ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 03/08/2018 ]

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนกรกฎาคม 2018

451. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม ๓ หมวด จำนวน ๒๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23/07/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

452. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม ๓ หมวด จำนวน ๒๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18/07/2018 ]

ราคากลาง

453. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภทน้ำยาตรวจหาปริมาณฮีโมโกลบิน เอวันซี (HB A1C) จำนวน 11,200 Tests ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/07/2018 ]

รายละเอียด

454. ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 700000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16/07/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

455. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16/07/2018 ]

รายละเอียด

456. ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดและสารน้ำคัดหลั่ง จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13/07/2018 ]

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางอีเมล์ [email protected] หรือช่องทางตามกรมบัญชีกลางกำหนด โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ผ่านทาง www.gprocurement.go.th ในเวลาราชการเท่านั้น

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

457. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/07/2018 ]

รายละเอียด

458. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 05/07/2018 ]

รายละเอียด

459. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กกำทอนขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ เทสลา (MRI) [ 03/07/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนมิถุนายน 2018

460. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 700,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29/06/2018 ]

ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ เป็นลายลักษณ์อักษร ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - 4 กรกฎาคม 2561ในเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

461. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ slices [ 28/06/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

462. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภทน้ำยาตรวจหาปริมาณฮีโมโกลบิน เอวันซี (HB A1C) จำนวน 11,200 Tests ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28/06/2018 ]

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางอีเมล์ [email protected] หรือช่องทางตามกรมบัญชีกลางกำหนด ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เท่านั้น โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ในเวลาราชการเท่านั้น ผ่านทาง www.gprocurement.go.th

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

463. ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28/06/2018 ]

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางอีเมล์ [email protected] หรือช่องทางตามกรมบัญชีกลางกำหนด ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เท่านั้น โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ในเวลาราชการเท่านั้น ผ่านทาง www.gprocurement.go.th

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

464. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) [ 27/06/2018 ]

รายละเอียด

465. ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กกำทอนขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ เทสลา (MRI) [ 26/06/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

466. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26/06/2018 ]

รายละเอียด

467. ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดและสารน้ำคัดหลั่ง จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26/06/2018 ]

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 037-211088 ต่อ 2537 จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

468. ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ slices [ 21/06/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

469. ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภทน้ำยาตรวจหาปริมาณฮีโมโกลบิน เอวันซี (HB A1C) จำนวน ๑๑,๒๐๐ Tests ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15/06/2018 ]

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ จนถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

470. ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน ๑๒ รายการ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15/06/2018 ]

สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

471. ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ slices [ 14/06/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

472. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11/06/2018 ]

รายละเอียด

473. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 07/06/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

474. ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ slices [ 04/06/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนพฤษภาคม 2018

475. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) [ 23/05/2018 ]

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 037-211088 ต่อ 2537 ในวันและเวลาราชการ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

476. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภทน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) [ 23/05/2018 ]

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 037-211088 ต่อ 2537 ในวันและเวลาราชการ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

477. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจและวิเคราะห์การทำงานของหัวใจ ชนิดบันทึก 12 ช่อง [ 23/05/2018 ]

รายละเอียด

478. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจและวิเคราะห์การทำงานของหัวใจ ชนิดบันทึก 12 ช่อง [ 23/05/2018 ]

479. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจและวิเคราะห์การทำงานของหัวใจ ชนิดบันทึก 12 ช่อง [ 23/05/2018 ]

รายละเอียด

480. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานศูนย์การเรียนรู้และสาธิตแพทย์แผนไทยและสมุนไพรต้นแบบ โดยวิธีคัดเลือก [ 21/05/2018 ]

รายละเอียด

481. ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 8 รายการ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 08/05/2018 ]

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

482. ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภทน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนวน 2 รายการ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 04/05/2018 ]

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

483. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภทอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเตรียมสำเร็จ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 04/05/2018 ]

รายละเอียด

484. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CD4 จำนวน 2,850 Tests ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 04/05/2018 ]

รายละเอียด

485. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดติดตามการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์และการหดตัวของมดลูกชนิดรวมศูนย์ (Central Monitor for NST) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 03/05/2018 ]

รายละเอียด

486. ประกาศประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบ Column Agglutination Technique (CAT) จำนวน 39,500 Tests ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 01/05/2018 ]

ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. เท่านั้น

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนเมษายน 2018

487. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 27/04/2018 ]

รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

488. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25/04/2018 ]

กำหนดเสนอราคาในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

489. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23/04/2018 ]

รายละเอียด

490. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 10 เครื่อง ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23/04/2018 ]

รายละเอียด

491. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลอด ผ่าตัดและพักผู้ป่วย ฯ [ 19/04/2018 ]

รายละเอียด

492. ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อแผ่นทดสอบ Column agglutination technique (CAT) จำนวน 39,500 Tests [ 17/04/2018 ]

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

493. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Telemedicine จำนวน 1 งาน [ 17/04/2018 ]

รายละเอียด

494. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11/04/2018 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 11-19 เมษายน 2561

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

495. ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 09/04/2018 ]

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

496. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพรมาตรฐาน GMP และผลิืตภัณฑ์สมุนไพร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓๕ ตรม. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 05/04/2018 ]

รายละเอียด

497. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประเภทขวดเพาะเชื้อจากเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) [ 05/04/2018 ]

ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. เท่านั้น

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

498. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณืในโรงพยาบลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๒ [ 04/04/2018 ]

รายละเอียด

เดือนมีนาคม 2018

499. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29/03/2018 ]

รายละเอียด

500. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประเภทขวดเพาะเชื้อจากเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) [ 28/03/2018 ]

ผู้สนใจสามารถเสนอแนะได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561 - 2 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

501. ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดติดตามการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์และการหดตัวของมดลูกชนิดรวมศูนย์ (Central Monitor for NST) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23/03/2018 ]

กำหนดเสนอราคา วันที่ 2 เมษายน 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

502. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและส่งภาพข้อมูลภาพเอกซเรย์ ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22/03/2018 ]

รายละเอียด

503. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22/03/2018 ]

รายละเอียด

504. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แยกชั้นจอประสาทตา ความเร็วสูงชนิดปรับหมุนเลเซอร์ได้หลายทิศทาง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22/03/2018 ]

รายละเอียด

505. ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานศูนย์การเรียนรู้และสาธิตแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยต้นแบบ ด้วยวิธีประกวดราคราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/03/2018 ]

รายละเอียด

506. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย รวม 3 หมวด จำนวน 232 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/03/2018 ]

รายละเอียด

507. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนขยะติดเชื้อไปกำจัด จำนวนประมาณ 103,630 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/03/2018 ]

รายละเอียด

508. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันเสริม 2 ระดับ จำนวน 3 เครื่อง ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20/03/2018 ]

รายละเอียด

509. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ Infusion pump จำนวน 20 เครื่อง ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20/03/2018 ]

รายละเอียด

510. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20/03/2018 ]

รายละเอียด

511. ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภทอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเตรียมสำเร็จ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 20/03/2018 ]

กำหนดวันเสนอราคา วันที่ 28 มีนาคม 2561

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

512. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดติดตามการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์และการหดตัวของมดลูกชนิดรวมศูนย์ (Central Monitor for NST) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/03/2018 ]

ผู้สนใจสามารถเสนอแนะได้ตั้งแต่วันที่ 13-16 มีนาคม 2561

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

513. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 08/03/2018 ]

รายละเอียด

514. จ้างที่ปรึกษาโครงการผลักดันให้รางจืดสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ โดยวิธีประกาศเชิญชวน [ 07/03/2018 ]

กำหนดการประกาศเผยแพร่เอกสารจ้างที่ปรึกษาโครงการผลักดันให้รางจืดสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ โดยวิธีประกาศเชิญชวน ตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ กำหนดยื่นซองเสนองาน ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. กำหนดเปิดซองเสนองานและพิจารณาคุณสมบัติ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

515. จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๒ [ 07/03/2018 ]

กำหนดการประกาศเผยแพร่เอกสารจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ กำหนดยื่นซองเสนองาน ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. กำหนดเปิดซองเสนองานและพิจารณาคุณสมบัติ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

516. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 07/03/2018 ]

กำหนดเสนอราคาในวันที่ 19 มีนาคม 2561

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

517. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภทอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเตรียมสำเร็จ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) [ 07/03/2018 ]

ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561 - 12 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

518. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 01/03/2018 ]

ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - 6 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนกุมภาพันธ์ 2018

519. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ จำนวน 1 ระบบ [ 24/02/2018 ]

รายละเอียด

520. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 21/02/2018 ]

รายละเอียด

521. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20/02/2018 ]

ผู้สนใจต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

522. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งอาคารแพทย์แผนไทย ชั้น ๒ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๐๐ ตรม. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20/02/2018 ]

รายละเอียด

523. ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CD4 จำนวน 2,850 Tests ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) [ 19/02/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

524. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลอด ผ่าตัด และพักผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๗๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16/02/2018 ]

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุม๓าพันธื ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

525. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพื้นฐานศูนย์การเรียนรู้และสาธิตแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยต้นแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15/02/2018 ]

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านทางอีเมล์ [email protected] หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยจังหวัดปราจีนบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.cpa.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

526. ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (CRPACS) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15/02/2018 ]

กำหนดเสนอราคาในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

527. ประกาศร่าง TOR/ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14/02/2018 ]

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

528. ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CD4 จำนวน 2,850 Tests ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) [ 13/02/2018 ]

ประกาศร่าง TOR และ ร่างเอกสารประกวดราคา (E-Bidding) ตั้งแต่วันที่ 13 - 16 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

529. ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด infusion pump จำนวน 20 เครื่อง3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13/02/2018 ]

กำหนดเสอราคาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ในเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

530. ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์แยกชั้นจอประสาทตาความเร็วสูงชนิดปรับหมุนเลเซอร์ได้หลายทิศทาง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13/02/2018 ]

กำหนดเสอราคาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ในเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

531. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/02/2018 ]

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในวันและเวลาราชการ กำหนดเสนอราคาในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

532. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/02/2018 ]

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในวันและเวลาราชการ กำหนดเสนอราคาในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

533. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันเสริม 2 ระดับ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/02/2018 ]

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในวันและเวลาราชการ กำหนดเสนอราคาในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

534. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/02/2018 ]

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในวันและเวลาราชการ กำหนดเสนอราคาในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

535. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งท่อระบบแก็สทางการแพทย์ติดตั้งจากจุดจ่ายของถังออกซิเจนเหลวไปยังอาคาร 114 เตียง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12/02/2018 ]

รายละเอียด

536. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำที่เป็นระบบเย็นเร็ว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12/02/2018 ]

รายละเอียด

537. ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพื้นฐานศูนย์การเรียนรู้และสาธิตแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยต้นแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 09/02/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

538. ประกาศร่างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (CRPACS) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 09/02/2018 ]

สาธารณชน และผู้สนใจ สามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 9-14 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

539. ประกาศร่าง TOR/ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลอด ผ่าตัด และพักผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๗๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 09/02/2018 ]

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ตั้งแต่วันที่ ๙ ก.พ. - ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

540. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบครึ่งตัว พร้อมชุดประเมินผล จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 09/02/2018 ]

รายละเอียด

541. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แยกชั้นจอประสาทตาความเร็วสูงชนิดปรับหมุนเลเซอร์ได้หลายทิศทาง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 07/02/2018 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 7-12 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

542. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด Infusion pump จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 07/02/2018 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 7-12 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

543. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนขยะติดเชื้อไปกำจัด จำนวนประมาณ ๑๐๓,๖๓๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 07/02/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

544. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันเสริม 2 ระดับ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 05/02/2018 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

545. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 05/02/2018 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

546. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 05/02/2018 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

547. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 05/02/2018 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนมกราคม 2018

548. จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี [ 31/01/2018 ]

กำหนดการประกาศเผยแพร่เอกสารการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กำหนดยื่นซองเสนองาน ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ นง ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. กำหนดเปิดซองเสนองานและพิจารณาคุณสมบัติ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

549. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๙ รายการ [ 30/01/2018 ]

รายละเอียด

550. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพรมาตรฐาน GMP และผลิตภัณฑ์สมุนไพร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓๕ ตรม. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30/01/2018 ]

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านทางอีเมล์ [email protected] หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.cpa.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

551. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมดิจิตอล ฯ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26/01/2018 ]

รายละเอียด

552. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย รวม 3 หมวด จำนวน 232 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25/01/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

553. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพชุมชนด้านการแพทย์ แผนไทยต้นแบบบางเดชะ พร้อมสิ่งประกอบ ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24/01/2018 ]

รายละเอียด

554. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23/01/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

555. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย รวม ๓ หมวด จำนวน ๒๓๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19/01/2018 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

556. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ฯ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18/01/2018 ]

รายละเอียด

557. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดใหญ่พร้อมหัวโพรบหลอดอาหาร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16/01/2018 ]

รายละเอียด

558. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15/01/2018 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15-18 มกราคม 2561 ในเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

559. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งอาคารแพทย์แผนไทย ชั้น ๒ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๐๐ ตรม. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11/01/2018 ]

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านทางอีเมล์ [email protected] หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ โดยจังหวัดปราจีนบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.cpa.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

560. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 6 เตียง ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 06/01/2018 ]

รายละเอียด

561. ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพรมาตรฐาน GMP และผลิตภัณฑ์สมุนไพร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เป็นอาคารคสล. 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 235 ตรม. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 04/01/2018 ]

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนธันวาคม 2017

562. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) [ 30/12/2017 ]

รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

563. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องส่องตรวจมดลูกเพื่อหามะเร็งระยะแรก (Colposcope) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29/12/2017 ]

รายละเอียด

564. ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ [ 29/12/2017 ]

ราคากลาง

565. ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ [ 28/12/2017 ]

ราคากลาง

566. ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ [ 28/12/2017 ]

ราคากลาง

567. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28/12/2017 ]

รายละเอียด

568. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28/12/2017 ]

รายละเอียด

569. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและปรับปรุง ภูมิทัศน์ สำหรับโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ ๑ แห่ง ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี [ 27/12/2017 ]

รายละเอียด

570. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26/12/2017 ]

กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 17 มกราคม 2561 ระหว่าง 08.30 -16.30 น.

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

571. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25/12/2017 ]

เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

572. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพชุมชนด้านการแพทย์แผนไทยต้นแบบบางเดชะ พร้อมสิ่งประกอบ ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง [ 22/12/2017 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

573. ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งอาคารแพทย์แผนไทย ชั้น 2 พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,000 ตรม. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง [ 20/12/2017 ]

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

574. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือสกัด Supercritical fluid extraction 5 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20/12/2017 ]

รายละเอียด

575. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20/12/2017 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะได้ตั้งแต่วันที่ 20-25 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

576. ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล [ 20/12/2017 ]

รายละเอียด

577. ประกาศประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20/12/2017 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

578. ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อฯ [ 20/12/2017 ]

รายละเอียด

579. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและลหังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20/12/2017 ]

รายละเอียด

580. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้อบทารกแรกเกิด จำนวน 5 เครื่อง ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19/12/2017 ]

รายละเอียด

581. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน 5 เครื่อง ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19/12/2017 ]

รายละเอียด

582. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสกัดสารชนิดคลื่นไมโครเวฟ 75 ลิตร [ 18/12/2017 ]

รายละเอียด

583. ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพชุมชนด้านการแพทย์แผนไทยต้นแบบบางเดชะ พร้อมสิ่งประกอบ ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง [ 18/12/2017 ]

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

584. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) [ 15/12/2017 ]

รายละเอียด

585. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกการตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ (Phantom)-FASTAcute Abdomen จำนวน ๑ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14/12/2017 ]

รายละเอียด

586. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 08/12/2017 ]

รายละเอียด

เดือนพฤศจิกายน 2017

587. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 6 เตียง (Central+6 parameter Monitor ECG, SpO2, IBP, PCO2 6 bed) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28/11/2017 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

588. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23/11/2017 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

589. ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23/11/2017 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

590. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 22/11/2017 ]

รายละเอียด

591. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา สำหรับงานวิจัย จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22/11/2017 ]

รายละเอียด

592. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจตาและจอประสาทตาแบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22/11/2017 ]

รายละเอียด

593. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 6 เตียง (Central+6 parameter Monitor ECG, SpO2, IBP, PCO2 6 bed) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22/11/2017 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะได้ตั้งแต่วันที่ 22-27 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

594. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดใหญ่พร้อมหัวโพรบหลอดอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/11/2017 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

595. ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวน์ (Phantom) - FAST/Acute Abdomen จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/11/2017 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

596. ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบทารกแรกเกิด จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/11/2017 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

597. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/11/2017 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

598. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสกัด Supercritical fluid extraction 1 ลิตร ฯ [ 19/11/2017 ]

รายละเอียด

599. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 18/11/2017 ]

รายละเอียด

600. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/11/2017 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

601. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/11/2017 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

602. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจมดลูกเพื่อหามะเร็งระยะแรก (Colposcope) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/11/2017 ]

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร และยื่นเสนอราคาในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

603. ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ฯ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/11/2017 ]

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและยื่นเสนอราคา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

604. ประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 17/11/2017 ]

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

605. ประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/11/2017 ]

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

606. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดใหญ่พร้อมหัวโพรบหลอดอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15/11/2017 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

607. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสกัดสารชนิดคลื่นเสียง ฯ 100 ลิตร [ 15/11/2017 ]

รายละเอียด

608. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสกัดสารชนิดคลื่นไมโครเวฟ ฯ 5 ลิตร [ 15/11/2017 ]

รายละเอียด

609. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวน์ (Phantom) - FAST/Acute Abdomen จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14/11/2017 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะได้ตั้งแต่วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

610. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อตู้อบทารกแรกเกิด จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13/11/2017 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะได้ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

611. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13/11/2017 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะได้ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

612. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจมดลูกเพื่อหามะเร็งระยะแรก (Colposcope) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13/11/2017 ]

กำหนดให้สาธารณชนเสนอแนะได้ตั้งแต่วันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

613. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13/11/2017 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

614. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นฝึกการตรวจภายใน จำนวน 1 ตัว [ 08/11/2017 ]

รายละเอียด

615. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 03/11/2017 ]

ครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ

รายละเอียด

เดือนตุลาคม 2017

616. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30/10/2017 ]

กำหนดรับเอกสารโดยดาวน์โหลดผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา กำหนดเสนอราคาในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

617. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 28/10/2017 ]

ปรับปรุงตกแต่งอาคารแพทย์แผนไทย ชั้น ๒ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๐๐ ตร.ม.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี1 แห่ง

รายละเอียด

618. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องสกัดสารชนิดคลื่นเสียง (Ultrasonic extraction equipment) 17 ฯ ลิตร 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27/10/2017 ]

รายละเอียด

619. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20/10/2017 ]

สาธารณชนสามารถ เสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ 20-27 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

620. ประกาศประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อเครื่องมือสกัดสารชนิดคลื่นไมโครเวฟ (Microwave extraction equipment) ๗๕ ลิตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19/10/2017 ]

กำหนดขอรับเอกสารโดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อภาครัฐตั้งวันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา กำหนดยื้อข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อภาครัฐ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

621. ประกาศประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อเครื่องสกัด Supercritical fluid extraction ๕ ลิตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19/10/2017 ]

กำหนดขอรับเอกสารโดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อภาครัฐตั้งวันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา กำหนดยื้อข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อภาครัฐ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

622. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสกัด Supercritical fluid extraction ๑ ลิตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/10/2017 ]

กำหนดดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา กำหนดเสนอราคา วันที่ 30 ตุลาคม 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

623. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือสกัดสารชนิดคลื่นเสียง (Ultrasonic extraction equipment) ๑๐๐ ลิตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/10/2017 ]

กำหนดดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา กำหนดเสนอราคา วันที่ 30 ตุลาคม 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

624. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือสกัดสารชนิดคลื่นไมโครเวฟ (Microwave extraction equipment) ๕ ลิตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง [ 17/10/2017 ]

กำหนดดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา กำหนดเสนอราคา วันที่ 30 ตุลาคม 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

625. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจชนิดไร้สายพร้อม Central Monitor โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16/10/2017 ]

รายละเอียด

626. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16/10/2017 ]

รายละเอียด

627. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องมือสกัดสารชนิดคลื่นไมโครเวฟ (Microwave extraction equipment) ๗๕ ลิตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง [ 12/10/2017 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 12-18 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

628. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องสกัด Supercritical fluid extraction ๕ ลิตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง [ 12/10/2017 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะ หรือวิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 12-18 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

629. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องมือสกัดสารชนิดคลื่นไมโครเวฟ (Microwave extraction equipment) 5 ลิตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง [ 10/10/2017 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 10-16 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

630. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องมือสกัดสารชนิดคลื่นเสียง (Ultrasonic extraction equipment) 100 ลิตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง [ 10/10/2017 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 10-16 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

631. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องสกัด Supercritical fluid extraction ๑ ลิตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง [ 10/10/2017 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 10-16 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนกันยายน 2017

632. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เรือนหมอยาไทย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 348 ตรม. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26/09/2017 ]

ตามประกาศ จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เรือนหมอยาไทย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 348 ตรม. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เรือนหมอยาไทย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 348 ตรม. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีร์ธวัช ก่อสร้าง โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๔๒,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

เดือนสิงหาคม 2017

633. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 6 รายการ [ 24/08/2017 ]

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กรุณาคลิ๊กเลือก ลิ้งค์ข้างล่าง [https://drive.google.com/open?id=0B7yjAyTMOj8BQjdCeTZIWHpteG8]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

634. ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22/08/2017 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

635. ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจชนิดไร้สายพร้อม Central Monitor ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15/08/2017 ]

กำหนดเสนอราคาในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

636. ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เรือน หมอยาไทย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๔๘ ตรม. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 08/08/2017 ]

ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เรือนหมอยาไทย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๔๘ ตรม. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๙๐,๐๐๐.-บาท (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียดโปรดสอบถามมายังโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านทางอีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.cpa.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

637. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ สำหรับโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ ๑ แห่ง ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 04/08/2017 ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ สำหรับโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ ๑ แห่ง ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๐,๙๖๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถามมายังโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านทางอีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.cpa.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๗ สิงหาฝฝคม ๒๕๖๐

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

638. ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เรือน หมอยาไทย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 348 ตรม. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย ภูเบศร ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 02/08/2017 ]

ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เรือนหมอยาไทย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 348 ตรม. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สาธารณชนหรือผู้สนใจ สามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๗ ส.ค. ๒๕๖๐

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนกรกฎาคม 2017

639. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ สำหรับโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ ๑ แห่ง ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31/07/2017 ]

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ สำหรับโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ ๑ แห่ง ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สาธารณชนหรือผู้สนใจ สามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ก.ค. - ๓ ส.ค. ๖๐ ข้อมูลเพิ่มเติม :https://drive.google.com/drive/my-drive

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนมิถุนายน 2017

640. ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อเตียงผู้ปวยปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวน 12 เตียง [ 22/06/2017 ]

รายละเอียด

641. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22/06/2017 ]

รายละเอียด

642. ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิคฯ จำนวน 2 เครื่อง [ 21/06/2017 ]

รายละเอียด

643. ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ [ 21/06/2017 ]

รายละเอียด

644. ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องตัดเนื้อเยื่่อผิวหนัง [ 16/06/2017 ]

รายละเอียด

645. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (Volume Ventilator) จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 06/06/2017 ]

รายละเอียด

646. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบผันแปรน้ำยาอัตโนมัติ (Variable Refrigerant Flow) จำนวน 2 ระบบ [ 05/06/2017 ]

กำหนดรับเอกสารและยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 5 -19 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

647. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ [ 01/06/2017 ]

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิม พระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.cpa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนพฤษภาคม 2017

648. ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 12 เตียง [ 26/05/2017 ]

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ผู้สนใจขอรับเอกสารและยื่นซองสอบราคา ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2560- 12 มิถุนายน 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

649. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมกระตุ้นจังหวะหัวใจภายนอก จำนวน 2 เครื่อง [ 26/05/2017 ]

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ผู้สนใจขอรับเอกสารและยื่นซองสอบราคา ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2560- 12 มิถุนายน 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

650. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ Monitor Invasive gas analysis พร้อม Monitor NIBP, EKG, O2 sat, IBP, Temp จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26/05/2017 ]

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

651. ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ [ 20/05/2017 ]

1. เครื่องเจาะกรอกระดูกด้วยความเร็วสูงใช้แบตเตอรี่ (Small air drill) จำนวน 1 ชุด 2. เครื่องเจาะกรอกระดูกด้วยความเร็วสูงขนาดเล็ก (Mini air drill) จำนวน 1 ชุด

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

652. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดเนื้อเยื่อผิวหนัง จำนวน 1 เครื่อง [ 17/05/2017 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

653. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานและสัญญาณชีพ NIBP, EKG, SPO2 จำนวน 2 เครื่อง [ 09/05/2017 ]

รายละเอียด

654. ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนขยะติดเชื้อไปกำจัด จำนวนประมาณ ๑๖๗,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 08/05/2017 ]

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

655. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี [ 04/05/2017 ]

รายละเอียด

656. ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน (Volume Ventilator) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 01/05/2017 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนเมษายน 2017

657. สอบราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินแบบก้านสมอง จำนวน 1 เครื่อง [ 24/04/2017 ]

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 24 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 24 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.cpa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3721 1088 ต่อ2535, 2537 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

658. สอบราคาซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการประเภท Thyroid hormone, Tumor marker, Fertility hormone และ Metabolic จำนวน 20 รายการ [ 21/04/2017 ]

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิม พระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.cpa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

659. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 275 ปอนด์ [ 07/04/2017 ]

รายละเอียด

660. สอบราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ [ 04/04/2017 ]

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาใน วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.cpa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๕, ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนมีนาคม 2017

661. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานและสัญญาณชีพ NIBP, EKG, SPO2 จำนวน 2 เครื่อง [ 30/03/2017 ]

กำหนดยื่นซองและรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 - 21 เมษายน 2560 กำหนดเปิดซองในวันที่ 24 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

662. ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด [ 25/03/2017 ]

กำหนดยื่นซองและรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560-12 เมษายน 2560 กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 18 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

663. ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 275 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง [ 07/03/2017 ]

กำหนดยื่นและขอรับเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 7-24 มีนาคม 2560 ในเวลาราชการ กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนกุมภาพันธ์ 2017

664. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/02/2017 ]

ตามประกาศ จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 5/2560 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 นั้น

รายละเอียด

665. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 15/02/2017 ]

รายละเอียด

666. เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่จุดคัดกรองของงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ งาน [ 15/02/2017 ]

ตามประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่จุดคัดกรองของงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร แล้วนั้น เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นซองสอบราคา

รายละเอียด

667. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบผันแปรน้ำยาอัตโนมัติ (variable refrigerant flow) จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 09/02/2017 ]

รายละเอียด

668. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดห้ามเลือดพร้อมระบบเชื้่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 09/02/2017 ]

รายละเอียด

669. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 06/02/2017 ]

รายละเอียด

670. ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อชุดแขวนเลนส์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตาพร้อมอุปกรณ์ [ 03/02/2017 ]

รายละเอียด

671. ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง [ 02/02/2017 ]

รายละเอียด

เดือนมกราคม 2017

672. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครื่องอัดอากาศทางการแพทย์ [ 19/01/2017 ]

รายละเอียด

673. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอาร์กอน [ 19/01/2017 ]

รายละเอียด

674. สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่จุดคัดกรองของงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ งาน [ 17/01/2017 ]

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗๒๑-๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

675. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบการจัดแสดงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และปรับปรุงสาธารณูปโภค หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/01/2017 ]

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถามมายัง จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านทางอีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ โดยจังหวัดปราจีนบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.cpa.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

676. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบผันแปรน้ำยาอัตโนมัติ (Variable Refrigerant Flow) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16/01/2017 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

677. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16/01/2017 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

678. ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบการจัดแสดงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และปรับปรุงสาธารณูปโภค หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11/01/2017 ]

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนธันวาคม 2016

679. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดห้ามเลือดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27/12/2016 ]

กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 13 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

680. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง [ 26/12/2016 ]

กำหนดรับเอกสารและยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559-12 มกราคม 2560 กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 13 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

681. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๗๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) [ 23/12/2016 ]

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถามมายังโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านทางอีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.cpa.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

682. ประกาศสอบราคาซื้อชุดแขวนเลนส์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด [ 20/12/2016 ]

ผุ้สนใจสามารถขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559- 6 มกราคม 2560 กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 10 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

683. ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19/12/2016 ]

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

684. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง [ 19/12/2016 ]

รายละเอียด

685. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แพทเทิน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่่่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15/12/2016 ]

รายละเอียด

686. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอาร์กอน จำนวน 1 เครื่อง [ 08/12/2016 ]

กำหนดรับเอกสารสอบและยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 8-22 ธันวาคม 2559 ในเวลาราชการ กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนพฤศจิกายน 2016

687. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอัดอากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด [ 30/11/2016 ]

กำหนดขอรับเอกสารและยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2559-16 ธ.ค. 2559 ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองสอบราคา 19 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

688. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24/11/2016 ]

รายละเอียด

689. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14/11/2016 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

690. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10/11/2016 ]

รายละเอียด

691. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 08/11/2016 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

692. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 07/11/2016 ]

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 พ.ย. 59 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนตุลาคม 2016

693. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2 เครื่อง [ 13/10/2016 ]

กำหนดดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 13 -20 ตุลาคม 59 ในวันและเวลาราชการ กำหนดเสนอราคาในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ในเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

694. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ [ 11/10/2016 ]

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.cpa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๕, ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

695. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2 เครื่อง [ 07/10/2016 ]

ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 7-12 ตุลาคม 2559 ในเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

696. ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 06/10/2016 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

697. ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ [ 03/10/2016 ]

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาใน วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.cpa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๕, ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนกันยายน 2016

698. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ ฯ ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27/09/2016 ]

รายละเอียด

699. ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ [ 19/09/2016 ]

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ใน ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.gprocurement.go.th และ www.cpa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๕, ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

700. ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิเก็บเกล็ดเลือด ขนาด ๙๖ Bag จำนวน ๑ เครื่อง [ 14/09/2016 ]

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาใน วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา๑๖.๓๐ น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.gprocurement.go.th และ www.cpa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๕, ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

701. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัดสูงชนิด Therapeatic [ 14/09/2016 ]

รายละเอียด

702. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกรอกระดูกหู Mastroid (Microtron) [ 13/09/2016 ]

รายละเอียด

เดือนสิงหาคม 2016

703. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26/08/2016 ]

รายละเอียด

704. สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและล้ำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัดสูง ชนิด Therapeutic [ 18/08/2016 ]

กำหนดขอรับเอกสารและยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 18-31 สิงหาคม 2559 กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 1 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

705. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ [ 16/08/2016 ]

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาใน วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.cpa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๕, ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

706. ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ วิเคราะห์แก๊สระว่างดมยาสลบ ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15/08/2016 ]

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ 15-24 สิงหาคม 2559 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

707. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกรอกระดูกหู Mastroid (Microtron) [ 05/08/2016 ]

กำหนดรับเอกสารและยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 5 - 24 สิงหาคม 2559 กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 25 สิงหาคม 2559

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

708. ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อชุดมอเตอร์เจาะกระดูกด้วยระบบแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด [ 04/08/2016 ]

รายละเอียด

709. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 01/08/2016 ]

รายละเอียด

เดือนกรกฎาคม 2016

710. สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องให้สารละลาย (Infusion Pump Device Analyzer) จำนวน ๑ เครื่อง [ 21/07/2016 ]

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาใน วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.cpa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๕, ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

711. สอบราคาซื้อเครื่องสร้างสัญญาณเทียม สัญญาณชีพ (Vital Sign Simulation) จำนวน ๑ เครื่อง [ 15/07/2016 ]

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสร้างสัญญาณเทียม สัญญาณชีพ (Vital Sign Simulation) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

712. ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง [ 06/07/2016 ]

รายละเอียด

713. ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 600000 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 05/07/2016 ]

ผู้สนใจขอรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ กำหนดเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ในเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนมิถุนายน 2016

714. สอบราคาซื้อชุดมอเตอร์เจาะกระดูกด้วยระบบแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด [ 28/06/2016 ]

กำหนดรับเอกสารและยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2559 กำหนดเปิดซองวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น.

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

715. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24/06/2016 ]

ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

716. ประกวดราคาซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23/06/2016 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

717. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ วิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23/06/2016 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

718. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเ [ 07/06/2016 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

719. สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง [ 03/06/2016 ]

กำหนดขอรับเอกสารและยื่นซองได้ตั้งแต่วันที่ 3-17 มิถุนายน 2559 กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนพฤษภาคม 2016

720. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกเกิด (Resuscitate infant Radiant Warmer) จำนวน 2 เครื่อง [ 17/05/2016 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ