ITA 2563

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

  2.1 คำสั่งมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทนราชการ
  2.2 ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
  2.3 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
  2.4 แผนความต้องการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
  2.5 แผนความต้องการครุภัณฑ์อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563
  2.6 แผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ทีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2563
  2.7 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศและปลดประกาศในการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.8 ขออนุญาตเผยแพร่กรอบแนวทางการดำเนินการเเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.9 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  2.10 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
  2.11 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
  2.12 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

  9.1.01 ผู้บริหารหน่วยงาน
  9.1.02 นโยบายของผู้บริหาร
  9.1.03 โครงสร้างหน่วยงาน
  9.1.04 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกร
  9.1.05 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  9.1.06 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
  9.1.07 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  9.1.08 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
  9.1.09 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  9.1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  9.1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
  9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
  9.4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
  9.5 กระบวนการจัดการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการร้องทุกข์
  9.6 ผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
  9.7.1 รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  9.7.2 แผนความต้องการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
  9.7.3 แผนความต้องการครุภัณฑ์อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563
  9.7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
  9.8 คู่มือประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโชนย์ทับซ้อน
  9.9 ขั้นตอนการดำเนินการขอประวัติการรักษาพย
  9.10 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ EB9

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ

  13.1 ขออนุญาตแจ้งเวียนและเผยแพร่กรอบแนวทางการปฏิบัติ
  13.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
  13.3 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552
  13.4 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552
  13.5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
  13.6 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
  13.7 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที สธ0201.034/ว275 ลงวันที่ 21 ตุลคม 2554
  13.8 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด สธ0201.034/ว224 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558
  13.9 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  13.10 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร EB13

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

  17.1 ขออนุญาตแจ้งเวียนและเผยแพร่มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันรับสินบน
  17.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และการรับของขวัญของราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ
  17.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสัวสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
  17.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม
  17.5 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรือง มาตรการป้องกันทุจริต
  17.6 แนวทางปฏิบัติในการรับของแถมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  17.7 แนวทางการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันทุจริต
  17.8 กรอบแนวทางและมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
  17.9 แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
  17.10 แบบรายงานเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  17.11 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร EB17

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

  18.1 ขออนุญาตเผยแพร่วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
  18.2 การเผยแพร่วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ผ่านfacebook fanpage โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
  18.3 ภาพถ่ายกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต รับมอบประกาศ และบันทึกข้อตกลงร่วมแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
  18.4 แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
  18.5 แบบรายงานเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
  18.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร EB18