บริการทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง

ตรวจรักษาผู้ป่วยอายุรกรรม

ตรวจรักษาผู้ป่วยศัลยกรรม

ตรวจรักษาผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

ตรวจรักษาผู้ป่วสูติ - นรีเวชกรรม

ตรวจรักษาผู้ป่วยอายุจิตเวช

ตรวจรักษาผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท

ตรวจรักษาผู้ป่วยจักษุ

ตรวจรักษาผู้ป่วยอายุโสต-ศอ-นาสิก

ตรวจรักษาผู้ป่วยภาวะวิกฤต (ห้องICU)

ประวัติองค์กร

ในปี พ.ศ.2452 ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ถูกสร้างขึ้นจากความจงรักภักดี ของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ด้วยประสงค์จะใช้เป็นที่ประทับ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่เสด็จประพาสเมืองปราจีนบุรี แต่สวรรคตเสียก่อน ตึกหลังนี้จึงได้รับใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นตึกหลังนี้เป็นมรดกตกทอดมาเป็นของพระยา อภัยวงศ์วรเชษฐ (ช่วง อภัยวงศ์) ต่อมาพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ซึ่งเป็นหลานของพระยาอภัยวงศ์วรเชษฐ ได้กรรมสิทธิ์ในสิ่งเหล่านี้จึงได้ประทานตึกหลังนี้แก่มณฑลทหารบกที่ 2 ตั้งเป็นสถานพยาบาล และต่อมาทางจังหวัดปราจีนบุรีขอโอนมาเปิดใช้เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2484 เพื่อเกียรติแห่งคุณความดี ของท่านผู้เป็นเจ้าของ หลังจากที่โรงพยาบาลได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้างเป็นอาคารผู้ป่วย ตึกหลังนี้จึงมิได้ใช้เป็นสถานที่บริการผู้ป่วย ได้รับการอนุรักษ์ไว้นับแต่นั้นเป็นต้นมาและได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติของกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2533 ได้รับรางวัลพระราชทานอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประจำปี 2542 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลศูนย์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2539 ได้มีการปรับปรุงทั้งด้าน โครงสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย มีการจัดหาและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในทุกด้าน โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพบริการตั้งแต่ปี 2539 มาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งผ่านการรับรองในปี 2553 ปัจจุบันโรงพยาบาลมีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 65 ไร่ 1 งาน 11.52 ตารางวา มีเตียงรับผู้ป่วยจำนวน 486 เตียง

แผนปฏิบัติการประจำปี

icon
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562

แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

icon
รายงานผลการปฎิบัติงาน ปี 2561

รายงานผลการปฎิบัติงาน ปี 2561 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

บริการ

icon
เดย์สปา

ร้านอาหารสุขภาพ ร้านกาแฟ และสปาหลากหลายรูปแบบ

icon
นวดไทยอภัยภูเบศร

ให้บริการนวดไทยต่างๆ เช่น นวดตัว นวดเท้า นวดน้ำมัน เป็นต้น

icon
อภัยภูเบศร โอสถ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุทนไพรต่างๆ

icon
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ชมความสวยงานภายใน โบราณวัตถุต่างๆ และสวนสมุนไพรหลังตึก

ประมวลภาพกิจกรรม

  ข่าวสอบราคา

1. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15/12/2020]

2. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [07/12/2020]

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [07/12/2020]

อ่านเพิ่ม...