ติดต่อ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

เลขที่ 32/7 หมู่ 12 ถนนปราจีนอนุสรณ์

ตำบลท่างาม จังหวัดปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์ : 037 211 088

แฟกซ์ : 037 211 243

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : คลิกค้นหา           PDF File.