เกี่ยวกับเรา

แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลที่มีบริการการแพทย์ด้วยมาตรฐาน

เป็นที่พึ่ง ของประชาชน

การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรระดับนานาชาติค่านิยม T R U S T

T eamwork : สามัคคี

R esponsibility : วินัย

U pgrade : เรียนรู้สิ่งใหม่

S ervice mind : ใส่ใจบริการ

T arget : ประสานเป้าหมายร่วม

พันธกิจ

1. บริการการแพทย์ที่มีมาตรฐาน

2. เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์และสมุนไพร

3. เป็นศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาที่ผลิตบุคลากรการแพทย์