ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

เดือนกรกฎาคม 2017

1. ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ครั้งที่ 5/2560 [ 12/07/2017 ]

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ครั้งที่ 5/2560

รายละเอียด

2. สรุปการประชุมประจำเดือน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ครั้งที่ 4/2560 [ 12/07/2017 ]

สรุปการประชุมประจำเดือน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ครั้งที่ 4/2560

รายละเอียด

เดือนเมษายน 2017

3. ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ครั้งที่ 3/2560 [ 03/04/2017 ]

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ครั้งที่ 3/2560

รายละเอียด

4. รายงานการประชุมประจาเดือน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ครั้งที่ 2/2560 [ 03/04/2017 ]

รายงานการประชุมประจาเดือน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.

รายละเอียด

เดือนธันวาคม 2016

5. ระเบียบวาระการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรครั้งที่ 9/2559 [ 26/12/2016 ]

ระเบียบวาระการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรครั้งที่ 9/2559

รายละเอียด

6. สรุปวาระการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรครั้งที่ 8/2559 [ 26/12/2016 ]

สรุปวาระการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 8/2559

รายละเอียด

เดือนกันยายน 2016

7. ระเบียบวาระการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 8 กย 59 [ 08/09/2016 ]

ระเบียบวาระการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 8 กย 59

รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ