ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสอบราคา

เดือนธันวาคม 2017

1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) [ 15/12/2017 ]

รายละเอียด

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกการตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ (Phantom)-FASTAcute Abdomen จำนวน ๑ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14/12/2017 ]

รายละเอียด

3. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 08/12/2017 ]

รายละเอียด

เดือนพฤศจิกายน 2017

4. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 6 เตียง (Central+6 parameter Monitor ECG, SpO2, IBP, PCO2 6 bed) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28/11/2017 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

5. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23/11/2017 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

6. ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23/11/2017 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

7. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 22/11/2017 ]

รายละเอียด

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา สำหรับงานวิจัย จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22/11/2017 ]

รายละเอียด

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจตาและจอประสาทตาแบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22/11/2017 ]

รายละเอียด

10. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 6 เตียง (Central+6 parameter Monitor ECG, SpO2, IBP, PCO2 6 bed) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22/11/2017 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะได้ตั้งแต่วันที่ 22-27 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

11. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดใหญ่พร้อมหัวโพรบหลอดอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/11/2017 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

12. ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวน์ (Phantom) - FAST/Acute Abdomen จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/11/2017 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

13. ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบทารกแรกเกิด จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/11/2017 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

14. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/11/2017 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสกัด Supercritical fluid extraction 1 ลิตร ฯ [ 19/11/2017 ]

รายละเอียด

16. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 18/11/2017 ]

รายละเอียด

17. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/11/2017 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

18. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/11/2017 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

19. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจมดลูกเพื่อหามะเร็งระยะแรก (Colposcope) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/11/2017 ]

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร และยื่นเสนอราคาในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

20. ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ฯ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/11/2017 ]

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและยื่นเสนอราคา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

21. ประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 17/11/2017 ]

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

22. ประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/11/2017 ]

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

23. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดใหญ่พร้อมหัวโพรบหลอดอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15/11/2017 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสกัดสารชนิดคลื่นเสียง ฯ 100 ลิตร [ 15/11/2017 ]

รายละเอียด

25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสกัดสารชนิดคลื่นไมโครเวฟ ฯ 5 ลิตร [ 15/11/2017 ]

รายละเอียด

26. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวน์ (Phantom) - FAST/Acute Abdomen จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14/11/2017 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะได้ตั้งแต่วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

27. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อตู้อบทารกแรกเกิด จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13/11/2017 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะได้ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

28. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13/11/2017 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะได้ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

29. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจมดลูกเพื่อหามะเร็งระยะแรก (Colposcope) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13/11/2017 ]

กำหนดให้สาธารณชนเสนอแนะได้ตั้งแต่วันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

30. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13/11/2017 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นฝึกการตรวจภายใน จำนวน 1 ตัว [ 08/11/2017 ]

รายละเอียด

32. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 03/11/2017 ]

ครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ

รายละเอียด

เดือนตุลาคม 2017

33. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30/10/2017 ]

กำหนดรับเอกสารโดยดาวน์โหลดผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา กำหนดเสนอราคาในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

34. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 28/10/2017 ]

ปรับปรุงตกแต่งอาคารแพทย์แผนไทย ชั้น ๒ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๐๐ ตร.ม.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี1 แห่ง

รายละเอียด

35. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องสกัดสารชนิดคลื่นเสียง (Ultrasonic extraction equipment) 17 ฯ ลิตร 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27/10/2017 ]

รายละเอียด

36. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20/10/2017 ]

สาธารณชนสามารถ เสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ 20-27 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

37. ประกาศประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อเครื่องมือสกัดสารชนิดคลื่นไมโครเวฟ (Microwave extraction equipment) ๗๕ ลิตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19/10/2017 ]

กำหนดขอรับเอกสารโดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อภาครัฐตั้งวันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา กำหนดยื้อข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อภาครัฐ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

38. ประกาศประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อเครื่องสกัด Supercritical fluid extraction ๕ ลิตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19/10/2017 ]

กำหนดขอรับเอกสารโดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อภาครัฐตั้งวันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา กำหนดยื้อข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อภาครัฐ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

39. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสกัด Supercritical fluid extraction ๑ ลิตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/10/2017 ]

กำหนดดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา กำหนดเสนอราคา วันที่ 30 ตุลาคม 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

40. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือสกัดสารชนิดคลื่นเสียง (Ultrasonic extraction equipment) ๑๐๐ ลิตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/10/2017 ]

กำหนดดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา กำหนดเสนอราคา วันที่ 30 ตุลาคม 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

41. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือสกัดสารชนิดคลื่นไมโครเวฟ (Microwave extraction equipment) ๕ ลิตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง [ 17/10/2017 ]

กำหนดดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา กำหนดเสนอราคา วันที่ 30 ตุลาคม 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจชนิดไร้สายพร้อม Central Monitor โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16/10/2017 ]

รายละเอียด

43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16/10/2017 ]

รายละเอียด

44. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องมือสกัดสารชนิดคลื่นไมโครเวฟ (Microwave extraction equipment) ๗๕ ลิตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง [ 12/10/2017 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 12-18 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

45. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องสกัด Supercritical fluid extraction ๕ ลิตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง [ 12/10/2017 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะ หรือวิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 12-18 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

46. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องมือสกัดสารชนิดคลื่นไมโครเวฟ (Microwave extraction equipment) 5 ลิตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง [ 10/10/2017 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 10-16 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

47. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องมือสกัดสารชนิดคลื่นเสียง (Ultrasonic extraction equipment) 100 ลิตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง [ 10/10/2017 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 10-16 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

48. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องสกัด Supercritical fluid extraction ๑ ลิตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง [ 10/10/2017 ]

สาธารณชนสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 10-16 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนกันยายน 2017

49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เรือนหมอยาไทย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 348 ตรม. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26/09/2017 ]

ตามประกาศ จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เรือนหมอยาไทย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 348 ตรม. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เรือนหมอยาไทย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 348 ตรม. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีร์ธวัช ก่อสร้าง โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๔๒,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

เดือนสิงหาคม 2017

50. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 6 รายการ [ 24/08/2017 ]

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กรุณาคลิ๊กเลือก ลิ้งค์ข้างล่าง [https://drive.google.com/open?id=0B7yjAyTMOj8BQjdCeTZIWHpteG8]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

51. ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22/08/2017 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

52. ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจชนิดไร้สายพร้อม Central Monitor ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15/08/2017 ]

กำหนดเสนอราคาในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

53. ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เรือน หมอยาไทย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๔๘ ตรม. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 08/08/2017 ]

ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เรือนหมอยาไทย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๔๘ ตรม. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๙๐,๐๐๐.-บาท (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียดโปรดสอบถามมายังโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านทางอีเมล์ sommai.k@moph.mail.go.th ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.cpa.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

54. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ สำหรับโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ ๑ แห่ง ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 04/08/2017 ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ สำหรับโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ ๑ แห่ง ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๐,๙๖๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถามมายังโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านทางอีเมล์ sommai.k@moph.mail.go.th ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.cpa.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๗ สิงหาฝฝคม ๒๕๖๐

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

55. ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เรือน หมอยาไทย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 348 ตรม. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย ภูเบศร ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 02/08/2017 ]

ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เรือนหมอยาไทย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 348 ตรม. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สาธารณชนหรือผู้สนใจ สามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๗ ส.ค. ๒๕๖๐

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนกรกฎาคม 2017

56. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ สำหรับโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ ๑ แห่ง ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31/07/2017 ]

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ สำหรับโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ ๑ แห่ง ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สาธารณชนหรือผู้สนใจ สามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ก.ค. - ๓ ส.ค. ๖๐ ข้อมูลเพิ่มเติม :https://drive.google.com/drive/my-drive

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนมิถุนายน 2017

57. ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อเตียงผู้ปวยปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวน 12 เตียง [ 22/06/2017 ]

รายละเอียด

58. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22/06/2017 ]

รายละเอียด

59. ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิคฯ จำนวน 2 เครื่อง [ 21/06/2017 ]

รายละเอียด

60. ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ [ 21/06/2017 ]

รายละเอียด

61. ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องตัดเนื้อเยื่่อผิวหนัง [ 16/06/2017 ]

รายละเอียด

62. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (Volume Ventilator) จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 06/06/2017 ]

รายละเอียด

63. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบผันแปรน้ำยาอัตโนมัติ (Variable Refrigerant Flow) จำนวน 2 ระบบ [ 05/06/2017 ]

กำหนดรับเอกสารและยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 5 -19 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

64. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ [ 01/06/2017 ]

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิม พระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.cpa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนพฤษภาคม 2017

65. ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 12 เตียง [ 26/05/2017 ]

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ผู้สนใจขอรับเอกสารและยื่นซองสอบราคา ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2560- 12 มิถุนายน 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

66. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมกระตุ้นจังหวะหัวใจภายนอก จำนวน 2 เครื่อง [ 26/05/2017 ]

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ผู้สนใจขอรับเอกสารและยื่นซองสอบราคา ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2560- 12 มิถุนายน 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

67. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ Monitor Invasive gas analysis พร้อม Monitor NIBP, EKG, O2 sat, IBP, Temp จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26/05/2017 ]

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

68. ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ [ 20/05/2017 ]

1. เครื่องเจาะกรอกระดูกด้วยความเร็วสูงใช้แบตเตอรี่ (Small air drill) จำนวน 1 ชุด 2. เครื่องเจาะกรอกระดูกด้วยความเร็วสูงขนาดเล็ก (Mini air drill) จำนวน 1 ชุด

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

69. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดเนื้อเยื่อผิวหนัง จำนวน 1 เครื่อง [ 17/05/2017 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

70. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานและสัญญาณชีพ NIBP, EKG, SPO2 จำนวน 2 เครื่อง [ 09/05/2017 ]

รายละเอียด

71. ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนขยะติดเชื้อไปกำจัด จำนวนประมาณ ๑๖๗,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 08/05/2017 ]

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

72. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี [ 04/05/2017 ]

รายละเอียด

73. ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน (Volume Ventilator) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 01/05/2017 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนเมษายน 2017

74. สอบราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินแบบก้านสมอง จำนวน 1 เครื่อง [ 24/04/2017 ]

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 24 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 24 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.cpa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3721 1088 ต่อ2535, 2537 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

75. สอบราคาซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการประเภท Thyroid hormone, Tumor marker, Fertility hormone และ Metabolic จำนวน 20 รายการ [ 21/04/2017 ]

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิม พระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.cpa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

76. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 275 ปอนด์ [ 07/04/2017 ]

รายละเอียด

77. สอบราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ [ 04/04/2017 ]

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาใน วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.cpa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๕, ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนมีนาคม 2017

78. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานและสัญญาณชีพ NIBP, EKG, SPO2 จำนวน 2 เครื่อง [ 30/03/2017 ]

กำหนดยื่นซองและรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 - 21 เมษายน 2560 กำหนดเปิดซองในวันที่ 24 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

79. ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด [ 25/03/2017 ]

กำหนดยื่นซองและรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560-12 เมษายน 2560 กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 18 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

80. ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 275 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง [ 07/03/2017 ]

กำหนดยื่นและขอรับเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 7-24 มีนาคม 2560 ในเวลาราชการ กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนกุมภาพันธ์ 2017

81. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21/02/2017 ]

ตามประกาศ จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 5/2560 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 นั้น

รายละเอียด

82. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 15/02/2017 ]

รายละเอียด

83. เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่จุดคัดกรองของงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ งาน [ 15/02/2017 ]

ตามประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่จุดคัดกรองของงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร แล้วนั้น เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นซองสอบราคา

รายละเอียด

84. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบผันแปรน้ำยาอัตโนมัติ (variable refrigerant flow) จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 09/02/2017 ]

รายละเอียด

85. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดห้ามเลือดพร้อมระบบเชื้่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 09/02/2017 ]

รายละเอียด

86. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 06/02/2017 ]

รายละเอียด

87. ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อชุดแขวนเลนส์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตาพร้อมอุปกรณ์ [ 03/02/2017 ]

รายละเอียด

88. ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง [ 02/02/2017 ]

รายละเอียด

เดือนมกราคม 2017

89. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครื่องอัดอากาศทางการแพทย์ [ 19/01/2017 ]

รายละเอียด

90. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอาร์กอน [ 19/01/2017 ]

รายละเอียด

91. สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่จุดคัดกรองของงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ งาน [ 17/01/2017 ]

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗๒๑-๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

92. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบการจัดแสดงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และปรับปรุงสาธารณูปโภค หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/01/2017 ]

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถามมายัง จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านทางอีเมล์ sommai.k@moph.mail.go.th ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ โดยจังหวัดปราจีนบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.cpa.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

93. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบผันแปรน้ำยาอัตโนมัติ (Variable Refrigerant Flow) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16/01/2017 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

94. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16/01/2017 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

95. ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบการจัดแสดงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และปรับปรุงสาธารณูปโภค หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11/01/2017 ]

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนธันวาคม 2016

96. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดห้ามเลือดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27/12/2016 ]

กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 13 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

97. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง [ 26/12/2016 ]

กำหนดรับเอกสารและยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559-12 มกราคม 2560 กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 13 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

98. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๗๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) [ 23/12/2016 ]

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถามมายังโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านทางอีเมล์ www.chophya_hos@pho.in.th ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.cpa.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

99. ประกาศสอบราคาซื้อชุดแขวนเลนส์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด [ 20/12/2016 ]

ผุ้สนใจสามารถขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559- 6 มกราคม 2560 กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 10 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

100. ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19/12/2016 ]

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

101. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง [ 19/12/2016 ]

รายละเอียด

102. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แพทเทิน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่่่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15/12/2016 ]

รายละเอียด

103. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอาร์กอน จำนวน 1 เครื่อง [ 08/12/2016 ]

กำหนดรับเอกสารสอบและยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 8-22 ธันวาคม 2559 ในเวลาราชการ กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนพฤศจิกายน 2016

104. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอัดอากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด [ 30/11/2016 ]

กำหนดขอรับเอกสารและยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2559-16 ธ.ค. 2559 ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองสอบราคา 19 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

105. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24/11/2016 ]

รายละเอียด

106. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14/11/2016 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

107. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10/11/2016 ]

รายละเอียด

108. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 08/11/2016 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

109. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 07/11/2016 ]

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 พ.ย. 59 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนตุลาคม 2016

110. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2 เครื่อง [ 13/10/2016 ]

กำหนดดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 13 -20 ตุลาคม 59 ในวันและเวลาราชการ กำหนดเสนอราคาในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ในเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

111. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ [ 11/10/2016 ]

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.cpa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๕, ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

112. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2 เครื่อง [ 07/10/2016 ]

ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 7-12 ตุลาคม 2559 ในเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

113. ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 06/10/2016 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

114. ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ [ 03/10/2016 ]

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาใน วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.cpa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๕, ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนกันยายน 2016

115. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ ฯ ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27/09/2016 ]

รายละเอียด

116. ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ [ 19/09/2016 ]

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ใน ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.gprocurement.go.th และ www.cpa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๕, ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

117. ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิเก็บเกล็ดเลือด ขนาด ๙๖ Bag จำนวน ๑ เครื่อง [ 14/09/2016 ]

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาใน วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา๑๖.๓๐ น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.gprocurement.go.th และ www.cpa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๕, ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

118. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัดสูงชนิด Therapeatic [ 14/09/2016 ]

รายละเอียด

119. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกรอกระดูกหู Mastroid (Microtron) [ 13/09/2016 ]

รายละเอียด

เดือนสิงหาคม 2016

120. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26/08/2016 ]

รายละเอียด

121. สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและล้ำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัดสูง ชนิด Therapeutic [ 18/08/2016 ]

กำหนดขอรับเอกสารและยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 18-31 สิงหาคม 2559 กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 1 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

122. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ [ 16/08/2016 ]

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาใน วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.cpa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๕, ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

123. ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ วิเคราะห์แก๊สระว่างดมยาสลบ ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15/08/2016 ]

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ 15-24 สิงหาคม 2559 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

124. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกรอกระดูกหู Mastroid (Microtron) [ 05/08/2016 ]

กำหนดรับเอกสารและยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 5 - 24 สิงหาคม 2559 กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 25 สิงหาคม 2559

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

125. ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อชุดมอเตอร์เจาะกระดูกด้วยระบบแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด [ 04/08/2016 ]

รายละเอียด

126. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 01/08/2016 ]

รายละเอียด

เดือนกรกฎาคม 2016

127. สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องให้สารละลาย (Infusion Pump Device Analyzer) จำนวน ๑ เครื่อง [ 21/07/2016 ]

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาใน วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.cpa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๕, ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

128. สอบราคาซื้อเครื่องสร้างสัญญาณเทียม สัญญาณชีพ (Vital Sign Simulation) จำนวน ๑ เครื่อง [ 15/07/2016 ]

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสร้างสัญญาณเทียม สัญญาณชีพ (Vital Sign Simulation) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

129. ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง [ 06/07/2016 ]

รายละเอียด

130. ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 600000 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 05/07/2016 ]

ผู้สนใจขอรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ กำหนดเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ในเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนมิถุนายน 2016

131. สอบราคาซื้อชุดมอเตอร์เจาะกระดูกด้วยระบบแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด [ 28/06/2016 ]

กำหนดรับเอกสารและยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2559 กำหนดเปิดซองวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น.

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

132. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24/06/2016 ]

ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

133. ประกวดราคาซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23/06/2016 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

134. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ วิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23/06/2016 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

135. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเ [ 07/06/2016 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

136. สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง [ 03/06/2016 ]

กำหนดขอรับเอกสารและยื่นซองได้ตั้งแต่วันที่ 3-17 มิถุนายน 2559 กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เดือนพฤษภาคม 2016

137. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกเกิด (Resuscitate infant Radiant Warmer) จำนวน 2 เครื่อง [ 17/05/2016 ]

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ