เกี่ยวกับเรา

นายแพทย์จรัญ บุญฤทธิการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ตำแหน่งก่อนดำรงตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ดำรงตำแหน่งปัจจุบันเมื่อ : วันที่ 7 ตุลาคม 2557

วิสัยทัศน์

บริการสุขภาพแบบผสมที่เป็นเลิศ

และเป็นผู้นำด้ายการแพทย์แผนไทยในอาเซียนค่านิยม

อภัยภูเบศร บริการดี มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้

พันธกิจ

1. จัดระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

2. ผสมผสานการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย และ แพทย์ทางเลือกรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ อย่างครบวงจร

3. เป็นสถาบันผลิตบุคลากรทางการแพทย์ สร้างงานวิจัย และนวัตกรรม

4. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

  คณะผู้บริหาร

นายแพทย์พนม สุทธิรัตน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายวิเชียร ระดมสุทธิศาล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางเพ็ญศรี ดำรงจิตติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

นายแพทย์ชาติชาย คล้ายสุบรรณ

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2

นางสาวสุภาภรณ์ ปิติพร

รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร

นายแพทย์ปราโมทย์ อัมพรสิทธิกุล

รองผู้อำนวยการด้านส่งเสริม และพัฒนา

นายแพทย์มกร ลิ้มอุดมพร

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการสุขภาพ